Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów


Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im.
Władysława Grabskiego w Kutnie, informuje, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest:
Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie,
ul. T. Kościuszki 24, 99-300 Kutno,
tel. 24 355-78-79, e-mail: sekretariat@grabski.edu.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Pawła Łuczaka, z którym można kontaktować
się korespondencyjnie pisząc na adres podany w punkcie 1) lub e-mail: iod@grabski.edu.pl;
3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa tj.
z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, z Ustawy Prawo oświatowe, z Ustawy o systemie informacji
oświatowej, na podstawie Art. 6, ust.1.lit. c, oraz Art. 9 ust. 2 lit. b, h (dotyczy danych szczególnych kategorii)
RODO;
4) Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci w postaci wizerunku, przetwarzane są przy wykorzystaniu
stosowanego na terenie placówki monitoringu, zgodnie z art. 108a pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2018 r.
poz.996 z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia;
5) Państwa dane oraz dane Państwa dzieci będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe,
informatyczne, medyczne oraz związane z kształceniem zawodowym, dane w postaci wizerunku będą
udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych
i statutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Zapisy z monitoringu wizyjnego
przechowywane są przez okres 30 dni. Zapisy monitoringu mogą być przechowywane przez dłuższy okres
czasu jeżeli będą stanowiły dowód w postępowaniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO CEIDG
I
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
ul. Tadeusza Kościuszki 24 99-300 Kutno reprezentowany przez Dyrektora szkoły
2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
- pod adresem korespondencyjnym: Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
ul. Tadeusza Kościuszki 24 99-300 Kutno
- telefonicznie: (24) 355 78 79
- pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@grabski.edu.pl

II
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@grabski.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych


III
CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:
1) realizacji umowy — w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
— przez okres współpracy;
2) dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym
do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) —przez okres współpracy;
3) realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń — w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z
wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, ustawy o komornikach sądowych (art 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
4) realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości — w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o
rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) — przez 5 lat od końca roku,w którym nastąpiło zdarzenie;
5) realizacji obowiązków podatkowych — w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych,
w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od
towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) — przez 5 lat od końca roku podatkowego;
6) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami — w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed
roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym
(art. 6 ust 1 lit f RODO) — przez 3 lata od zakończenia współpracy.

IV
ODBIORCY DANYCH


1. Administrator udostępnia dane osobowe kontrahentów w następujących przypadkach:
1) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawą m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej,
komornikom sądowym, innym organom państwowym;
2) operatorom pocztowym, firmom kurierskim.
2. Ponadto dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu
administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia
określonych w umowie usług, np.:
1) usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów
informatycznych;
3) obsługi poczty tradycyjnej, sektretariatu;
4) usług prawnych i doradczych.


V
PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
3) do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
4) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych(art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5) do przenoszenia danych- otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
6) do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wprawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


VI
PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.


Opublikował: Krzysztof Pawłowski
Publikacja dnia: 04.03.2020
Podpisał: Krzysztof Pawłowski
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 2894
18.07.2024 // grabski.home.pl/bip2016