Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848)


Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Zdjęcia, obrazy, grafiki i inne informacje nietekstowe nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej.
2. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
3. Dokumenty publikowane na stronie sprzed grudnia 2006 roku są niedostępne.
4. „Wirtualny spacer” nie jest dostępny na żadnej ze szkolnych stron.
5. Nie jest dostępny formularz kontaktowy z etykietami tekstowymi. Można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia:2021-03-23
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 24 355 78 79 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@grabski.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Koordynator: Wojciech Banasiak
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, bezzwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna
Budynek Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno

1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Na teren szkoły można się dostać od ul. Kościuszki przez furtkę lub bramę wjazdową. Budynek szkoły posiada trzy wejścia. Wejście główne prowadzące od furtki w stronę dziedzińca szkoły, wejście boczne od strony drogi wjazdowej na teren szkoły oraz wejście
z podjazdem dla osób niepełnosprawnych mieszczące się w łączniku obok sali gimnastycznej, które umożliwia dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów windy i toalet.
Budynek jest wielokondygnacyjny, z bardzo dużą ilość schodów między poziomami i nie jest wyposażony w windę. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Jedyna toaleta dostępna dla osób
na wózkach inwalidzkich mieści się na parterze obok sekretariatu.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM),
nie został również przeszkolony żaden pracownik w tym zakresie.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono: 2021-03-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe:
Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno
adres e-mail: sekretariat@grabski.edu.pl
nr tel.: 24 355 78 79 (sekretariat)

Media społecznościowe
https://www.facebook.com/grabski.kutno/
https://www.instagram.com/grabski.edu.pl/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UCwWSyS1ZttInHLt1UGPH1ow


Opublikował: Krzysztof Pawłowski
Publikacja dnia: 23.03.2021
Podpisał: Magdalena Żabińska
Dokument z dnia: 23.03.2021
Dokument oglądany razy: 1834
22.05.2024 // grabski.home.pl/bip2016