bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.12.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów


Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im.
Władysława Grabskiego w Kutnie, informuje, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest:
Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie,
ul. T. Kościuszki 24, 99-300 Kutno,
tel. 24 355-78-79, e-mail: sekretariat@grabski.edu.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Ewelinę Witosławską, z którym można kontaktować
się korespondencyjnie pisząc na adres podany w punkcie 1) lub e-mail: iod@grabski.edu.pl;
3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa tj.
z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, z Ustawy Prawo oświatowe, z Ustawy o systemie informacji
oświatowej, na podstawie Art. 6, ust.1.lit. c, oraz Art. 9 ust. 2 lit. b, h (dotyczy danych szczególnych kategorii)
RODO;
4) Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci w postaci wizerunku, przetwarzane są przy wykorzystaniu
stosowanego na terenie placówki monitoringu, zgodnie z art. 108a pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2018 r.
poz.996 z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia;
5) Państwa dane oraz dane Państwa dzieci będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe,
informatyczne, medyczne oraz związane z kształceniem zawodowym, dane w postaci wizerunku będą
udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych
i statutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Zapisy z monitoringu wizyjnego
przechowywane są przez okres 30 dni. Zapisy monitoringu mogą być przechowywane przez dłuższy okres
czasu jeżeli będą stanowiły dowód w postępowaniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Opublikował: Krzysztof Pawłowski
Publikacja dnia: 14.12.2019
Podpisał: Krzysztof Pawłowski
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 848