Nauka w zawodzie technik ochrony środowiska, pozwala na zdobycie kwalifikacji z zakresu:

 • planowania i prowadzenia prac związanych z badaniem i oceną stanu środowiska,
 • obsługiwania urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • prowadzenia badań procesów zachodzących w środowisku,
 • opracowania i ewidencjonowania wyników badań,
 • oceniania jakości komponentów środowiska na podstawie obowiązujących norm oraz przepisów prawa,
 • obsługi systemów gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych,
 • monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
 • sporządzania bilansów zanieczyszczeń,
 • rozpoznawania źródeł zagrożeń elementów środowiska,
 • dobierania metod i urządzeń do ochrony poszczególnych komponentów środowiska.

 

Absolwent umie:

 • wykonywać badania dotyczące stanu środowiska,
 • oceniać stopień zanieczyszczenia środowiska,
 • planować i wykonywać zadania dotyczące ochrony wód, powietrza atmosferycznego i gleby,
 • planować i prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami.

Perspektywy zawodowe:

zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych,
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy,
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu ochrony środowiska.

 

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 •  język polski
 •  język obcy (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
 •  biologia
 •  matematyka

 

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony środowiska umożliwi absolwentowi uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.