1. Dlaczego warto wybrać technikum?

Współczesny rynek pracy jest bardzo wymagający. Potrzebuje wykwalifikowanej kadry! Chodzi przede wszystkim o  absolwentów techników w poszukiwanych przez pracodawców zawodach. Podczas nauki w technikum młodzi ludzie nie tylko zapoznają się z teorią, ale także nabywają konkretnych umiejętności praktycznych. Odbywają praktyki, a tym samym mają kontakt z pracodawcami i lepsze perspektywy zawodowe. Nauka kończy się egzaminem zawodowym, po którym absolwenci otrzymują dyplom uprawniający do podjęcia pracy w dowolnym kraju Unii Europejskiej.

2. Czy po technikum można podjąć naukę na studiach wyższych?

Oczywiście! Wszystkie przedmioty ogólnokształcące są realizowane w takim samym wymiarze jak w liceum. Nauka kończy się maturą. Po jej zdaniu można dalej kształcić się na studiach wyższych. W naszej szkole poziom zdawalności tego egzaminu jest wysoki. Świadczą o tym „Brązowa tarcza”, a także wskaźnik EWD – efektywności nauczania. Jesteśmy w grupie określanej jako  szkoły sukcesu!

3. Ile klas pierwszych otwiera się w każdym roku w Zespole Szkół nr 3?

Od lat mamy stabilny nabór do klas pierwszych. Zazwyczaj jest to 5-6 oddziałów w każdym roku szkolnym.

4. Jakie rodzaje klas otwierane są rokrocznie?

Szkoła kształci specjalistów w najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodach: technik ekonomista, handlowiec, informatyk, logistyk, technik organizacji reklamy oraz technik ochrony środowiska – to nowy zawód, który planujemy otworzyć w następnym roku szkolnym.

5. Dlaczego warto uczyć się w zawodzie technik ochrony środowiska?

Przede wszystkim ze względu na ciekawe perspektywy zawodowe! Ochrona środowiska to  unijny priorytet. Młodzież uczy się obsługi urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, prowadzenia badań procesów zachodzących w środowisku, opracowania i ewidencjonowania wyników badań, itp. Zapraszam do zapoznania się z osobnym artykułem poświęconym temu zawodowi, który znajduje się w „strefie kandydata”.

6. Czy technikum to odpowiednia szkoła dla osoby mającej zainteresowania artystyczne i humanistyczne?

Technik organizacji reklamy to zawód, który łączy zainteresowania artystyczne i humanistyczne uczniów z nowoczesnymi technologiami. W zakresie rozszerzonym realizowane są przedmioty: język polski i informatyka. Absolwent doskonale orientuje się więc w kontekstach kulturowych i potrafi  wykorzystać swoją wiedzę zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy, w oparciu o specjalistyczne programy komputerowe, np. Adobe Photoshop, ABBY FineReader, Quark XPress 8. Posługiwanie się materią języka, profesjonalne wykorzystanie rysunku, grafiki, liternictwa, tworzenie projektów, spotów reklamowych w przestrzeni szeroko pojętych mediów są najbardziej poszukiwanymi umiejętnościami przez pracodawców. To bardzo ciekawa perspektywa dla osób kreatywnych, twórczych, nieszablonowo myślących i jednocześnie sprawnie  posługujących się technologią informatyczną.

7. Jakich języków nowożytnych naucza się w „Grabskim”?

Są to 4 najpopularniejsze języki: angielski, niemiecki, francuski, i coraz bardziej doceniany język rosyjski. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego jest dość powszechna i oczywiście niezbędna, ale coraz częściej poszukiwani są specjaliści ze znajomością języka rosyjskiego.

8. Czy można przenieść się z klasy do klasy?

Jest to możliwe, ale dosyć trudne ze względu na specyfikę każdego z zawodów (inne przedmioty, języki). Wiąże się z wdrożeniem pewnej procedury, o której decyduje dyrektor szkoły. Warto więc zapoznać się dokładnie z ofertą szkoły i wybrać zawód, który najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom.

9. Czy uczniowie spoza Kutna i okolic mogą starać się o przyjęcie do szkoły?

Doskonałym rozwiązaniem jest szkolna bursa znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Zatrudniona jest w niej profesjonalna kadra nauczycieli-opiekunów, znajduje się też stołówka.

10. Czy poza lekcjami można rozwijać w tej szkole swoje zainteresowania?

W szkole prowadzone są zajęcia przedmiotowe (np. wyrównawcze, przygotowujące do matury), a także sportowe i artystyczne. Działa grupa komputerowa „Efekt”, koło fotograficzno-informatyczne, teatralno-dziennikarskie, biologiczno-chemiczne, fizyczne, a także chór szkolny. Aktywnie działamy w wolontariacie. Można spróbować swych sił w sekcjach siatkówki, koszykówki, piłki halowej. Każdy znajdzie coś dla siebie! Od 2012 r. jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów i możemy poszczycić się osiągnięciami artystycznymi.

11. Czy macie ofertę dla uczniów szczególnie ambitnych, chcących zgłębiać swoje zainteresowania naukowe?

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele pomagają w przygotowaniach do olimpiad, turniejów i konkursów. Z sukcesami  bierzemy udział w: Olimpiadzie Logistycznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Turystyce, Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Olimpiadzie „Losy żołnierza i oręża polskiego”, ogólnopolskich i regionalnych konkursach przedmiotowych i artystycznych.