Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie
ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno

Konto w Bank Pekao Nr  15 1240 3190 1111 0011 0346 7840

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na nr konta bankowego lub w sekretariacie szkoły.
W treści przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.


Skład prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3
im. Władysława Grabskiego w Kutnie w roku szkolnym 2023/2024:

 

Pani Julia Gajewska - Przewodniczący Rady Rodziców 

Pan Janusz Osowski - Wiceprzewodniczący Rady Rodziców 

Pani Anna Czerwińska - Sekretarz Rady Rodziców 

Pani Dorota Pawłowska - Członek Rady Rodziców

Pan Marcin Mazur - Członek Rady Rodziców 

 Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3
im. Władysława Grabskiego w Kutnie
w roku szkolnym 2023/2024:

 

Pani Alicja Kłys - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pani Agnieszka Zajączkowska - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pani Ewa Bagrowska  - Członek Komisji Rewizyjnej 

 


Kompetencje Rady Rodziców określa art. 84 ustawy Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły.