Metoda EWD to zbiór technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne uczniów. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. Jest to wskaźnik  efektywności nauczania w danej szkole.

Osiągnięcia uczniów na progu szkoły ponadgimnazjalnej określane są na podstawie danych z egzaminu gimnazjalnego. Przy obliczaniu wskaźników maturalnych EWD w zakresie przedmiotów humanistycznych wykorzystywane są dane z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, a przy obliczaniu wskaźników EWD w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wykorzystywane są informacje z analogicznej części tego egzaminu.

Zespół Szkół nr 3 im. Władysława  Grabskiego jest szkołą sukcesu w dwóch podstawowych obszarach – edukacji humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej. Warto wziąć te wyniki pod uwagę, wybierając szkołę po gimnazjum!

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie znajdującym się na stronach Starostwa Powiatowego w Kutnie pn. Strategia Rozwoju Oświaty w Powiecie Kutnowskim, s. 134-137.