Podejmując naukę w zawodzie technik ochrony środowiska, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • oceny stanu środowiska
 • planowania i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska

Będziesz umiał:

 • wykonywać badania dotyczące stanu środowiska
 • oceniać stopień zanieczyszczenia środowiska
 • planować i wykonywać zadania dotyczące ochrony wód, powietrza atmosferycznego i gleby
 • planować i prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

Technik Ochrony Środowiska działa pod patronatem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy lub fundacji z zakresu ochrony środowiska
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu ochrony środowiska

Wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony środowiska umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • biologia
 • matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język obcy