Zadania Klubu Ekologicznego na rok 2013/2014

 

- spotkania członków Klubu zgodnie z potrzebami (co 2 tygodnie)

-przekazujemy rzetelną wiedzę na temat ekologii i ochrony przyrody

- prezentujemy właściwy model życia, w którym człowiek współpracuje ze środowiskiem naturalnym i potrafi się w nim odnaleźć,

- rozbudzamy w młodych ludziach świadomość ekologiczną,

- uczymy zachowań proekologicznych

 

Cele szkolnego Klubu  Ekologicznego: - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
-kształtowanie postaw  badawczych;
- pogłębianie wiedzy o ochronie przyrody oraz sposobach przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego;
- tworzenie więzi z otaczającą przyrodą;
- kształtowanie postaw ekologicznych;
- wdrażanie do pracy na rzecz  środowiska przyrodniczego;
- obserwowanie  zjawisk zachodzących w środowisku;
- określanie sposobów prowadzących do polepszenia stanu środowiska najbliższej okolicy.

 

Szkolny opiekun Koła: Ewa Szymczak.

OSIĄGNIĘCIA KLUBU EKOLOGICZNEGO

Lata 1997/2000

•udział młodzieży w XII, XIII, XIV finale okręgowym i wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
•udział młodzieży w corocznych miejskich obchodach Dnia Ziemi zorganizowanych przez Stowarzyszenie Eko – Kutno 2000
•udział młodzieży w corocznej akcji „Sprzątanie Świata” zorganizowanej przez Urząd Miasta w Kutnie
•udział młodzieży w pracach zalesieniowych obszarów porolnych zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kutnie
•udział młodzieży w Warsztatach Samorządowo – Ekologicznych zorganizowanych przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego i Urząd Miasta w Kutnie
•wyróżnienie w konkursie „Ekologia – nasz wybór przyszłości zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego i Urząd Miasta w Kutnie
•wyróżnienie w konkursie plastycznym pt „Ziemia na krawędzi ! Alarm ! Wszyscy jesteśmy dziećmi Ziemi !” zorganizowanym przez Związek Gminy Regionu Kutnowskiego oraz Stowarzyszenie Eko – Kutno
•wyróżnienie kategorii C w III Ogólnopolskiej Małej Olimpiadzie Ekologicznej dla uczniów szkół średnich zorganizowanej przez Centrum Ogólnopolskich Konkursów i Olimpiad dla Szkół Średnich w Radomiu

Rok szkolny 2000/2001

•udział młodzieży w Wielkiej Zbiórce Makulatury-Wiosna 2000 „I Ty chronisz Środowisko” zorganizowanej przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•zajęcie I miejsca w kategorii klasa w konkursie Wielka Zbiórka Makulatury-Wiosna 2000 „I Ty chronisz Środowisko” zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•zajęcie I miejsca w kategorii uczeń w konkursie Wielka Zbiórka Makulatury-Wiosna 2000 „I Ty chronisz Środowisko” zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•udział młodzieży w Wielkiej Zbiórce Makulatury-Jesień 2000 „I Ty chronisz Środowisko” zorganizowanej przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•zajęcie I miejsca w kategorii klasa w konkursie Wielka Zbiórka Makulatury-Jesień 2000 „I Ty chronisz Środowisko” zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•zajęcie I miejsca w kategorii uczeń w konkursie Wielka Zbiórka Makulatury „I Ty chronisz środowisko” Jesień 2000 zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•udział młodzieży w etapie regionalnym XVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
•udział młodzieży w Wielkiej Zbiórce Makulatury-Wiosna 2001 „Szukaj zysku w odzysku” zorganizowanej przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•zajęcie I miejsca w kategorii uczeń w konkursie Wielka Zbiórka Makulatury-Wiosna 2001„Szukaj zysku w odzysku” zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•zajęcie I miejsca w kategorii klasa w konkursie Wielka Zbiórka Makulatury-Wiosna 2001„Szukaj zysku w odzysku” zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Postery 2001 zorganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

Rok szkolny 2001/2002

•udział młodzieży w Wielkiej Zbiórce Makulatury-Jesień 2001 „Szukaj zysku w odzysku” zorganizowanej przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•zajęcie I miejsca w kategorii uczeń w konkursie Wielka Zbiórka Makulatury-Jesień 2001„Szukaj zysku w odzysku” zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•zajęcie I miejsca w kategorii klasa w konkursie Wielka Zbiórka Makulatury-Jesień 2001„Szukaj zysku w odzysku” zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•udział młodzieży w etapie regionalnym XVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
•udział młodzieży w XII Seminarium Studenckim „Problemy Ochrony Środowiska” Łódź 2002 zorganizowanym przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
•udział młodzieży w warsztatach „Zagrożenia i ochrona środowiska w Powiecie Kutnowskim” zorganizowanych przez Kutnowski Dom Kultury
•udział młodzieży w finale konkursu „Zagrożenia i ochrona środowiska w Powiecie Kutnowskim” zorganizowanym przez Kutnowski Dom Kultury
•udział młodzieży w Wielkiej Zbiórce Makulatury-Wiosna 2002 „Szukaj zysku w odzysku” zorganizowanej przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•zajęcie I miejsca w kategorii uczeń w konkursie Wielka Zbiórka Makulatury-Wiosna 2002 „Szukaj zysku w odzysku” zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
•zajęcie I miejsca w kategorii klasa w konkursie Wielka Zbiórka Makulatury-Wiosna 2002 „Szukaj zysku w odzysku” zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

Rok szkolny 2002/2003

•udział młodzieży w corocznej akcji „Sprzątanie Świata” zorganizowanej przez Urząd Miasta w Kutnie
•udział młodzieży w I Wojewódzkim Konkursie „Fizyka i ekologia” zorganizowanym przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim i Kuratorium Oświaty w Łodzi
•udział młodzieży w XVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej (etap szkolny i regionalny)
•udział młodzieży w warsztatach ekologicznych pt. „Gospodarka wodna w powiecie kutnowskim” zorganizowanych przez Centrum Badań Ochrony Środowiska w Kutnie
•udział młodzieży w konkursie wiedzy ekologicznej „Woda – źródło życia, gospodarka wodna w powiecie kutnowskim” zorganizowanym przez Kutnowski Dom Kultury w ramach Dni Ziemi 2003
•zajęcie IV miejsca w konkursie wiedzy ekologicznej „Woda – źródło życia, gospodarka wodna w powiecie kutnowskim” zorganizowanym przez Kutnowski Dom Kultury w ramach Dni Ziemi 2003
•zdobycie wyróżnienia w konkursie wiedzy ekologicznej „Woda – źródło życia, gospodarka wodna w powiecie kutnowskim” zorganizowanym przez Kutnowski Dom Kultury w ramach Dni Ziemi 2003
•udział młodzieży w XIII Seminarium Studenckim „Problemy ochrony środowiska” Łódź 2003 zorganizowanym przez Wydział inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej; wykonani dwie prace plastyczne
•udział młodzieży w Wielkiej Zbiórce Makulatury

Rok szkolny 2003/2004

•udział młodzieży w Akcji „Sprzątanie Świata” zorganizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kutnie
•udział młodzieży w XIV Seminarium Studenckim „Problemy ochrony środowiska” Łódź 2003 zorganizowanym przez Wydział inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej; II miejsce w kategorii makieta i III miejsce w kategorii plakat
•udział młodzieży w obchodach Dnia Ziemi zorganizowanych przez Kutnowski Dom Kultury pod hasłem „Drzewa w Powiecie Kutnowskim”; w ramach obchodów odbyły się:
-warsztaty
-projekcja filmu „Drzewa” i spotkanie z reżyserem
-wystawa fotograficzna „Zielony świat regionu kutnowskiego”
-odczyt publikacji „Drzewa i ludzie”
-wycieczka krajoznawcza do okolicznych lasów
-konkurs ekologiczny
•zrealizowanie Projektu Edukacji Ekologicznej „Najbliższe otoczenie w oczach jego mieszkańców”, którego celem było pogłębienie wiedzy o własnym regionie, doskonalenie umiejętności praktycznych (zbieranie danych i ich opracowanie) oraz budzenie świadomości ekologicznej; wykonano następujące opracowania:
-„Aktualny stan jakości Ochni” (próba odpowiedzi na pytanie: czy i w jaki sposób miasto zanieczyszcza rzekę – opracowanie dokumentacji)
-„Najbliższe środowisko w oczach jego mieszkańców” (poznanie postaw mieszkańców wobec środowiska własnego regionu – badania ankietowe)
-„Rozwój zrównoważony” (kształtowanie nawyków postępowania zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego i poczucia odpowiedzialności za najbliższe środowisko – korzystanie z różnych źródeł informacji)
•udział młodzieży w jesiennej akcji „Sprzątanie świata” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kutnie na terenie Lasów Państwowych – Leśnictwo Strzelce (lasy w Raciborowie)

Rok szkolny 2004/2005

•udział młodzieży w szkolnym etapie XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
•udział młodzieży w XV Seminarium Studenckim „Problemy Ochrony Środowiska” zorganizowanym przez Wydział Inżynierii Procesowej Politechniki Łódzkiej, zdobycie wyróżnienia w kategorii prace plastyczne i makiety
•udział młodzieży w obchodach Dnia Ziemi oraz w warsztatach i konkursie pt.„Zwierzęta Powiatu Kutnowskiego ” organizowanym przez Kutnowski Dom Kultury; w finale konkursu zdobycie wyróżnienia
•udział młodzieży w akcji zbiórki makulatury
•udział młodzieży w wycieczce do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie (prelekcja przeprowadzona przez pracowników oczyszczalni)
•udział młodzieży w wiosennej akcji „Sprzątanie świata” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kutnie na terenie Lasów Państwowych – Leśnictwo Strzelce (lasy w Raciborowie)
•zrealizowanie Projektu Edukacji Ekologicznej „Ochrona i odbudowa zasobów środowiska przyrodniczego okolic Kutna” oraz „Szata roślinna i świat zwierząt Kutna i regionu”

Rok szkolny 2005/2006:
•wyróżnienie – w konkursie pt. „Człowiek, niszczy czy chroni środowisko?” zorganizowanym w ramach Dnia Ziemi przez Kutnowski Dom Kultury
•udział młodzieży w XVI Seminarium Studenckim „Problemy Ochrony Środowiska” zorganizowanym przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej;
•zrealizowanie Projektu Edukacji Ekologicznej „Las jako dar natury”
•udział młodzieży w wiosennej akcji „Sprzątanie świata” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kutnie na terenie Lasów Państwowych – Leśnictwo Strzelce (lasy w Raciborowie)

Rok szkolny 2006/2007

•III miejsce w I Edycji Konkursu Plastycznego „ŚWIAT W KOLORACH” pt. Świat w barwach jesieni zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie i Muzeum Regionalne w Kutnie
•I miejsce w kategorii plakaty na XVII Seminarium Studenckim „Problemy ochrony środowiska” zorganizowanym przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
•wyróżnienie w II Edycji Konkursu Plastycznego „ŚWIAT W KOLORACH” pt. Wiosna pachnąca kwiatami zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie i Muzeum Regionalne w Kutnie
•zrealizowanie Projektu Edukacji Ekologicznej „Zdrowie na talerzu”

Osiągnięcia Klubu Ekologicznego w latach 2008-2011

• udział młodzieży w akcji „Sprzątanie Świata" zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kutnie na terenie Lasów Państwowych – leśnictwa Strzelce i Raciborzów,
• uczestnictwo w akcji zbiórki baterii zorganizowanej przez firmę REBA,
• udział w Młodzieżowym Rajdzie Pieszym „Śladami Historii Zabytków Kutna" – zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,
• akacja profilaktyki nowotworowej „Mam haka na raka" Działania miały różnorodny charakter – kampania społeczna, akcja plakatowa, happening.
• włączenie się w obchody jubileuszu LOP,
• udział w akcji „Gorączka złota".

 

Osiągnięcia Klubu Ekologicznego w latach 2012/2013

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w licznych akcjach o charakterze ekologicznym. Udowodniliśmy, że wprowadzamy w życie zasady recyklingu:

- uczestniczyliśmy w akcji zbiórki baterii zorganizowanej przez firmę REBA,

- wzięliśmy udział w zbiórce makulatury,

- wzięliśmy też udział w zbiórce zużytych tonerów oraz plastikowych nakrętek.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w  akcjach profilaktycznych, np. „Mam haka na raka” – kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki chorób nowotworowych oraz kampanii edukacyjnej na temat transplantacji „Drugie życie”.

Ponadto prowadziliśmy prace porządkowe na terenie szkoły w ramach akcji porządkowania terenów zielonych, wykonywaliśmy gazetki ścienne i pisaliśmy artykuły do szkolnej gazetki na tematy ekologiczne.