Biblioteka szkolna – historia i współczesność.

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego znajduje się na parterze w lewym skrzydle budynku. Składa się z dwóch połączonych z sobą pomieszczeń o łącznej powierzchni 110 m2. W pierwszym z nich (sala nr 2) znajduje się księgozbiór biblioteczny oraz czytelnia przeznaczona dla szesnastu uczniów. Pomieszczenie drugie (sala nr 3) stanowi Centrum Informacji Medialnej (CIM), w którym obok siedmiu stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu znajduje się przestrzeń przeznaczona do pracy dla około dwudziestu uczniów.

O historii biblioteki niewiele jest wzmianek w dokumentach szkoły, kronikach czy też innych źródłach pisanych. Najstarsza zachowana księga inwentarzowa pochodzi z 1959 roku, jednakże w zbiorach znajdują się egzemplarze książek opatrzone stemplami z okresu międzywojennego z czego możemy wnosić, że powstała prawdopodobnie wraz z założeniem szkoły w 1932 r. lub nieco później.

Zachowane zbiory przedwojenne obejmują głównie literaturę piękną. Najstarszy egzemplarz to Nowele A. Dygasińskiego z 1888 r., następne: Opowiadania wieczorne B. Prusa (1895), Zapiski myśliwego I.Turgieniewa (1897), Sprawiedliwie W.S. Reymonta (1899), Dzieła A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Krasińskiego i inne. Obok niej znaleźć można również historię literatury polskiej, geografię, historię, matematykę, słowniki oraz encyklopedie w języku polskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, angielskim, włoskim. Zachowały się też podręczniki, z których korzystali uczniowie: Krajoznawstwo gospodarcze Polski Kuczewskiego (1922), Geografia gospodarcza Polski współczesnej Cichockiej-Petrażyckiej (1932), Geografia fizyczna i gospodarcza Europy Beliny-Wójcikiewicza (1937), Geografia gospodarcza Dąbrowskiej i Petrusowiczowej (1938), Towaroznawstwo Łukaszewicza i Sikorskiego, Teoria arytmetyki Thomasa i in.

W czasie II wojny światowej zbiory zostały rozproszone. To, co ocalało powróciło do szkoły głównie dzięki uczniom i nauczycielom. Wraz z przejęciem szkoły w 1953 r. przez Centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie znacząco powiększył się księgozbiór. Ze sprawozdania biblioteki za rok szkolny 1989/90 (sporządzonego w chwili, gdy szkoła przestawała być spółdzielczą a przechodziła pod kuratelę MEN) możemy się dowiedzieć, że wynosił on 16 697 woluminów oraz 516 egzemplarzy  materiałów informacyjnych.

Obecnie księgozbiór liczy 13 280 tys. woluminów oraz 1670 egzemplarzy materiałów informacyjnych. Większość z nich to literatura piękna oraz popularnonaukowa. Ponadto biblioteka wyposażona jest w liczne kompendia wiedzy z zakresu literatury metodycznej, ekonomii, psychologii, filozofii, pedagogiki, historii, geografii. Posiada też zbiory audiowizualne: kasety wideo, płyty cd/dvd, audiobooki (ogółem 203 egz.) oraz czasopisma (20 tytułów prenumerowanych w r. 2013/14).

Czytelnia posiada bogaty księgozbiór podręczny, w którego skład wchodzą: encyklopedie, poradniki, słowniki, leksykony, albumy, atlasy.

Biblioteka szkolna, zgodnie ze Statutem Szkoły (§24) jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Z jej zbiorów oraz CIM mogą korzystać bezpłatnie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

Biblioteka ma udział w życiu kulturalnym szkoły, urządza wystawy dla młodzieży, prowadzi spotkania literackie z zaproszonymi gośćmi, a także organizuje wyjścia na spotkania z zaprzyjaźnionymi twórcami kultury lub do instytucji na organizowane przez nie imprezy kulturalne. Propaguje czytelnictwo poprzez organizowanie szkolnych konkursów literackich. We wszystkich klasach prowadzone są zajęcia z przysposobienia czytelniczego i medialnego zarówno w szkole jak i w Bibliotece Miejskiej. Biblioteka szkolna posiada własny plan pracy, który wygląda następująco (rok szkolny 2014/2015):

I. Działalność bibliotekarska:

 1. Udostępnianie zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom.
 2. Prenumerata czasopism i gazet.
 3. Ewidencja i opracowywanie zbiorów:
  1. prowadzenie księgi inwentarzowej księgozbioru i kaset wideo,
  2. komputerowe katalogowanie księgozbioru,
  3. prowadzenie rejestru ubytków,
  4. prowadzenie kart akcesji czasopism.
 4. Stałe prace nad selekcją zbiorów:
  1. wycofywanie na makulaturę książek zniszczonych i zdezaktualizowanych,
  2. wycofywanie książek zagubionych i opracowywanie zwrotów,
  3. zakup książek z funduszu szkoły i Rady Rodziców.
 5. Prace statystyczne i sprawozdawczość:
  1. analiza czytelnictwa,
  2. prowadzenie dokumentacji-dziennik pracy biblioteki,
  3. przedstawienie sprawozdań pracy biblioteki – śródrocznej i rocznej.
 6. Działalność informacyjna:
  1. udzielanie porad czytelnikom przy wykorzystaniu zbiorów biblioteki,
  2. pomoc uczniom klas kończących przy tworzeniu bibliografii i przygotowywaniu prezentacji na egzamin ustny.
 7. Prowadzenie kontroli wypożyczeń:
  1. stosowanie elektronicznej kontroli wypożyczeń,
  2. współpraca z wychowawcami klas w zakresie kontroli czytelnictwa.
 8. Praca z czytelnikiem:
  1. zapoznanie uczniów klas I ze zbiorami biblioteki,
  2. umożliwianie czytelnikom swobodnego wyboru książek specjalistycznych,
  3. wyrabianie w uczniach nawyku czytania prasy,
  4. indywidualne poradnictwo w doborze książek,
  5. udzielanie kwerend.
 9. Prowadzenie wideoteki szkolnej:
  1. zakup płyt CD/DVD i prowadzenie rejestru zbiorów audiowizualnych,
  2. cotygodniowe śledzenie programu TV w celu wybrania odpowiednich programów dla uczniów,
  3. nagrywanie i odtwarzanie programów oraz filmów dla potrzeb nauczycieli i młodzieży.

II. Szerzenie czytelnictwa:

 1. Utrwalanie i rozszerzanie wiadomości nabytych na lekcjach przez dostęp do odpowiedniej literatury.
 2. Promocja czytelnictwa poprzez organizowanie konkursów literackich i czytelniczych.
 3. Propagowanie i rozszerzanie zbiorów biblioteki.
 4. Współpraca z MBP w Kutnie:
  1. zapoznanie uczniów klas I z działalnością i organizacją MiPBP (wycieczka przedmiotowa),
  2. korzystanie z wypożyczeń międzybibliotecznych,
  3. udział w spotkaniach, warsztatach, odczytach organizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną,
  4. udział uczniów klas maturalnych w lekcjach dotyczących wyszukiwania i opracowania bibliografii załącznikowej.

III. Opieka nad Centrum Informacji Medialnej:

IV. Organizacja spotkań, zajęć, prelekcji.

V. Dbałość o wystrój biblioteki i gablot na korytarzu (wystawy/gazetki okolicznościowe).

Nasza biblioteka szkolna, w styczniu 2011 r., jako pierwsza wśród kutnowskich szkół uruchomiła komputerowy system wypożyczeń (podobny posiada Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi Filia w Kutnie). Oparty jest on na programie MOL Optivum, służącym do kompleksowej obsługi biblioteki szkolnej w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania różnych rodzajów dokumentów bibliotecznych. Uruchomienie systemu poprzedziło kilka lat żmudnego wprowadzania do programu opisów bibliograficznych zbiorów szkolnej biblioteki. Trud ten jednak się opłacił, gdyż program pozwala na szybszą, łatwiejszą i wydajniejszą pracę nauczyciela bibliotekarza, a uczniom skraca czas oczekiwania na wypożyczenie książki.

W bibliotece szkolnej znajduje się tradycyjny katalog biblioteczny (alfabetyczny i rzeczowy – zamknięty w 2005 r.) oraz aktualizowany na bieżąco elektroniczny katalog komputerowy MOL Optivum, dostępny na wszystkich komputerach sieci szkolnej (wejście przez stronę internetową biblioteki). Dzięki niemu uczniowie mają wgląd w zbiory biblioteczne, nowości książkowe, a poprzez osobiste konta biblioteczne w stan swoich wypożyczeń.

Przy bibliotece, w 2002 r. uruchomione zostało CIM, którego celem jest m.in. wspieranie uczniów w doskonaleniu wiedzy i umiejętności, nauczycieli i uczniów w realizacji ich potrzeb i zainteresowań, popularyzacji i wymianie wiedzy poprzez dostęp do Internetu, przygotowanie ucznia jako użytkownika i twórcy informacji, wspieranie dydaktyki szkolnej oraz pracy wychowawczej szkoły. Nowoczesne komputery, 2 skanery i 2 drukarki pozyskane zostały dla CIM wraz z pracowniami komputerowymi dla szkoły w roku 2007 i 2008 w ramach projektu dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotychczasowi nauczyciele bibliotekarze: Sabina Milanowska, Irena Just, Nadia Harbi-Gasour, Ewelina Domańska, Stanisława Fangrat, Monika Borkowska-Kurek Piotr Staniszewski Maria Mączewska-Kapusta, Janina Strojecka, Anna Marciniak-Ladko, Magdalena Trzeciak–Jóźwiak, Robert Wilczyński.