Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i art. 55. w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, natomiast opiekę nad nim sprawuje wybrany przez młodzież nauczyciel.

11 grudnia, jak co roku, w Zespole Szkół im. Władysława Grabskiego odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kandydaci przez kilka dni prowadzili intensywną kampanię wyborczą: rozdawali ulotki, na których prezentowali swoje pomysły  na funkcjonowanie Samorządu, niezdecydowanych przekonywali osobiście.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2013:

ŁukaszDryńkowska

Łukasz Dryńkowski kl. II TE – Przewodniczący SU

Małgorzata Nalezińska kl. III TOT – zastępca Przewodniczącego SU

adamborys
Adam Borys kl. II TI – członek

EwelinaPiorkowska
Ewelina Piórkowska kl. III TOR  - członek

MagdaGralak
Magdalena Gralak kl. III TOR- członek

Piotr Durma
Piotr Durma kl. II TE – członek

W tym roku  opiekunem Samorządu Uczniowskiego także została  p. Monika Kowalska.

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie według regulaminu to:

- promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności,

- przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków i opinii uczniów we wszystkich sprawach dotyczących szkoły,

- zwiększanie aktywności, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

-  organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i naukowej.

Regulamin jest dostępny u opiekuna szkolnego samorządu lub w sekretariacie szkoły razem z innymi dokumentami szkoły.

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ma swoje tradycje. We wrześniu każdego roku, wspólnie z młodzieżą, ustalamy plan pracy na cały rok. Planujemy ciekawe imprezy, konkursy, przedsięwzięcia, np. akcje charytatywne, wystawy prac uczniowskich, itp.

Tradycyjnie zaczynamy od organizacji Dnia Edukacji Narodowej. Prezentujemy program przygotowany przez młodzież skupioną w sekcji kulturalno-oświatowej. Najczęściej są to scenki kabaretowe urozmaicone zredagowanymi przez nas tekstami piosenek.

Listopad i grudzień upływają nam zwykle pod hasłem działalności charytatywnej. Włączamy się w różnego rodzaju akcje: pomocy potrzebującym rodzinom, dzieciom, osobom samotnym.

Oprócz wielu wspomnianych zadań podejmowanych przez członków naszej organizacji, wykonujemy w ciągu roku prace na terenie szkoły.
Aktualizujemy gabloty samorządowe, zamieszczając w nich informację i zdjęcia z różnych wydarzeń oraz uroczystości szkolnych, organizujemy wystawy prac uczniowskich.

Przez cały rok szkolny nadzorujemy dyżury w szatni, pomagając w ten sposób paniom woźnym.

Wypada wspomnieć, że współorganizujemy coroczne Święto Patrona szkoły Władysława Grabskiego. Uczestniczymy  w dniach otwartych, opiniujemy i typujemy uczniów do nagrody premiera.