W skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie wchodzi:

Technikum nr 3 kształcące w zawodach:

technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik logistyk.

 • Jesteśmy jedną z najdłużej istniejących szkół w naszym mieście – tradycja szkoły sięga roku 1932; w 2012 r. obchodziliśmy jubileusz 80- lecia.
 • Szkoła należy do Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, zrzeszającego kilkadziesiąt placówek z całej Polski oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Grabskiego w Lublinie.
 • Kadrę pedagogiczna tworzą w większości nauczyciele mianowani i dyplomowani, otwarci na potrzeby uczniów, wykorzystujący w nauczaniu nowoczesne metody m.in. aktywizujące oraz różnorodne pomoce i materiały dydaktyczne.
 • Szkoła posiada nowocześnie wyposażone i stale modernizowane  pracownie przedmiotowe, umożliwiające pełną realizację podstawy programowej oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania wyuczonego zawodu technika.
 • Uczniowie mają zapewniony stały, darmowy dostęp do Internetu w Centrum Informacji Medialnej wyposażonym w 8 stanowisk komputerowych oraz w 5 nowoczesnych pracowniach informatycznych wyposażonych w sieć.
 • Szkoła dba o wysoki poziom kształcenia w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych i licznych przedmiotowych zajęć pozalekcyjnych, zapewniając corocznie wysoką zdawalność  na egzaminach zewnętrznych.
 • Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami w zakresie organizacji praktyki zawodowej.
 • Szkoła daje uczniom możliwość rozwijania własnych pasji i zainteresowań, oferując liczne zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkoły Odkrywców Talentów:
 • sportowe ( m.in. koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, siłownia, lekka atletyka); szkolne drużyny sportowe mogą się poszczycić licznymi sukcesami w rywalizacji międzyszkolnej, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim;
 • dziennikarsko – teatralne, koło redagujące szkolny organ prasowy „Naszym zdaniem” oraz  daje możliwość realizacji pasji aktorskich w przedstawieniach teatralnych;
 • fotograficzne, koło umożliwiające m.in. naukę cyfrowej obróbki zdjęć;
 • ekonomiczne, koło młodego ekonomisty, ułatwiające uczniom przedzieranie się przez labirynty ekonomii i finansów  gospodarki rynkowej;
 • ekologiczne, Szkolne Koło  Ligi Ochrony Przyrody i Szkolny Klub Ekologiczny realizujące ciekawe projekty edukacyjne we współpracy z licznymi instytucjami pozaszkolnymi;
 • poligraficzne, grupa poligraficzna „EFEKT – mała poligrafia szkolna” , laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Moja szkoła- szkołą przedsiębiorczości”;
 • krajoznawczo-turystyczne, Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny, mający w dorobku wiele sukcesów w konkursach i innych przedsięwzięciach (np. rajdy) promujących region;
 • muzyczne, radio  „Ekonomik FM” oraz chór szkolny
 • chór szkolny.
 • Corocznie nasi najlepsi uczniowie dołączają do grona stypendystów Prezesa Rady Ministrów  oraz są nagradzani zaszczytnym medalem „Primus Inter Pares”.
 • Zapewniamy naszym uczniom pełne bezpieczeństwo na terenie szkoły i w czasie imprez zewnętrznych. Szkoła posiada certyfikat „Bezpieczna Szkoła”, realizuje program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”.
 • Priorytetem działań pozalekcyjnych jest szeroko rozumiana profilaktyka, prowadzona w formie różnorodnych i ciekawych zajęć również przez specjalistów z wielu dziedzin (oświaty zdrowotnej, profilaktyki uzależnień, policji).
 • W wychowaniu kładziemy nacisk na kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowanie godności człowieka, szacunek dla innych ludzi i dla siebie, kształtowanie wysokiego poczucia własnej wartości oraz odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.
 • Szkoła organizuje dla chętnych uczniów zajęcia z religii lub etyki.