Podejmując naukę w zawodzie technik ekonomista, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • prowadzenia dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

  Będziesz umiał:

 • stosować przepisy prawa w prowadzeniu działalności
 • prowadzić dokumentację biurową i magazynową
 • prowadzić dokumentację procesu sprzedaży
 • gospodarować rzeczowymi składnikami majątku
 • sporządzać biznesplan
 • przeprowadzać inwentaryzację zapasów
 • obliczać i interpretować wskaźniki analizy ekonomicznej oraz oceniać gospodarowanie zapasami
 • posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie obliczeń, sporządzanie dokumentów oraz prezentować dane z zakresu gospodarowania zasobami rzeczowymi
 • prowadzić rekrutację kandydatów do pracy
 • prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
 • sporządzać dokumentację kadrową
 • prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzić analizę zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzić ewidencję podatkową i rozliczenia podatkowe
 • prowadzić rozliczenia finansowe z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy:
InsERT GT (kadrowo-płacowe, magazynowo-sprzedażowe, księgowe) oraz PŁATNIK (do rozliczeń z ZUS).

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach,
  na których wymagana jest wiedza z zakresu finansów, rachunkowości i kadr

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności ekonomicznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane
na punkty:

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • geografia
 • matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia, matematyka