Podejmując naukę w zawodzie technik logistyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • obsługi magazynów
 • organizacji transportu

 Będziesz umiał:

 • organizować i monitorować:
 • przepływ zasobów i informacji w procesie produkcji
 • procesy magazynowe
 • dystrybucję
 • procesy transportowe
 • dobierać środki techniczne w celu realizacji procesów transportowych
 • sporządzać dokumentację procesów logistycznych w języku polskim i języku obcym
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

 Technik Logistyk współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy magazynowo -sprzedażowe (np. InsERT GT) oraz organizacji transportu (np. Cartall Truck).

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu logistyki, spedycji i gospodarki magazynowej
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności logistycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane
na punkty:

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • geografia
 • matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia, język angielski