Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego jest szkołą z tradycjami sięgającymi 1932 roku, kiedy została założona przez Centralny Związek Detalicznego Kupiectwa Chrześcijańskiego - jako druga na terenie Kutna szkoła średnia - Prywatna Koedukacyjna Szkoła Handlowa, której dyrektorem był Henryk Miksa. Nie posiadała jeszcze własnej siedziby, więc młodzież uczyła się w prywatnych domach - najpierw braci Wyganowskich przy ul. Bema 3, a od 1933 r. do 1939 r. w domu pana Zdziubanego przy ul. Lelewela 8.

szkola2.jpg
Budynek przy ulicy Lelewela 8

Tragicznie zaznaczył się w historii szkoły okres II wojny światowej. Jej gmach zamieniono na Urząd Celny,
a dokumenty zostały zniszczone przez okupanta, okrojono też program nauczania i zezwolono jedynie okresowo na utworzenie zaledwie czterech klas. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Gimnazium im. J. H. Dąbrowskiego tylko do dnia 16 lutego 1940.

Już w lutym 1945 roku nauka została wznowiona w ostatniej przedwojennej siedzibie tj. w gmachu przy ulicy Lelewela 8, a szkoła nosiła nazwę: Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Początkowo obowiązki dyrektora pełniła Stefania Kuczkowska, a 1 kwietnia 1945 r. powołano na to stanowisko Jana Jaczynowskiego, który bardzo zasłużył się dla rozwoju placówki, gdyż już w roku szkolnym 1945/1946 szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną i zmieniała nazwę na Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe i Liceum Administracyjne oraz otrzymała sztandar, a w 1948/49 - na Państwowe Liceum Administracyjno - Handlowe I stopnia
i Liceum Administracyjne II stopnia.

W roku szkolnym 1951/52 dyrektorem został Franciszek Miksa, a szkoła stała się placówką resortową Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i otrzymała nowa nazwę - Technikum Handlowe MHW. W dwa lata później została ona przekazana Centrali Rolniczych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie, co wiązało się z ponowną zmianą nazwy w 1961 r. na Zespół Szkół Zawodowych CRS "SCh" w Kutnie i powołanie do życia wydziału Zaocznego. W dwa lata później stanowisko dyrektora objął Czesław Falborski - wcześniej długoletni nauczyciel w tej szkole, który powiększył Zespół Szkół Zawodowych CRS "SCh" o nowe typy szkół dla młodzieży i rozwinął Wydział Zaoczny, którego wicedyrektorem przez wiele lat był Jan Firek.

W 1967 roku Czesław Falborski podjął inicjatywę wybudowania nowego gmachu szkoły i w 1971 doprowadził do zrealizowania tego przedsięwzięcia - nowy, największy w naszym mieście obiekt szkolny powstał przy ulicy Kościuszki 24.

Również z inicjatywy tego dyrektora odbył się w maju 1976 r. I Zjazd Absolwentów, który stał się ważnym wydarzeniem nie tylko w życiu szkoły, gdyż uroczystość zaszczycili swoją obecnością wybitni Absolwenci zajmujący wówczas wysokie stanowiska we władzach centralnych i samorządowych.

21.jpg
Budynek przy ul. Kościuszki 24 w 1972 r.

22.jpg
Sala gimnastyczna i internat

W 1978 r. dyrektorem ZSZ CZSR "SCh" został Henryk Kierszka, który unowocześnił proces kształcenia, wprowadzając system pracowni przedmiotowych oraz zradiofonizował szkołę.

W 1990 r., już za dyrekcji Jana Firka, który objął stanowisko w 1988r., szkoła zmieniła swoją nazwę na Zespół Szkół nr3, przestając być jednocześnie szkołą spółdzielczą i - jak większość szkół ponadpodstawowych w naszym mieście - stała się szkołą Ministerstwa Edukacji Narodowej; poszerzono jednocześnie ofertę edukacyjną o specjalności w Liceum Ekonomicznym.

Czasy transformacji gospodarczej wymagały nowych kierunków kształcenia przystosowanych do potrzeb gospodarki rynkowej. To zadanie stanęło przed kolejnym od 1991 roku dyrektorem - Zygmuntem Pietrzykowskim, który wdrożył nowe programy nauczania przygotowane przez Ministerstwo Finansów, powołał Liceum Ogólnokształcące i Liceum Handlowe oraz przez kolejne 2 lata intensywnie rozwijał Wydział Zaoczny. Zmodernizował również wysłużoną kotłownie węglową budując na jej miejscu przyjazną dla środowiska - olejową, sfinansowaną w większości z Funduszu Ochrony Środowiska oraz zaadoptował część pomieszczeń internatu na sale lekcyjne.

Od 1994 roku proces dalszych przekształceń kontynuowała dyrektor Zofia Falborska, która utworzyła w 1998 r. 5 - letnie Liceum Ekonomiczno - Handlowe oraz Policealne Studium Ekonomiczne, a później w 1999 r. - Liceum Techniczne.
Zadaniem priorytetowym stała się modernizacja bazy dydaktycznej, a przede wszystkim sali gimnastycznej, dlatego rozpoczęła intensywne starania o fundusz na remont i dzięki szeroko zakrojonym działaniom udało się jej pozyskać sponsorów oraz uzyskać dotację Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej nastąpiło po dwóch latach, a uroczystość wpisała się w obchody 100 - lecia Ruchu Olimpijskiego.
Ponadto aby zapewnić właściwy poziom kształcenia zorganizowała nieodpłatne szkolenia w zakresie bankowości dla nauczycieli z całego byłego województwa płockiego, nawiązała kontakt z Fundacją im. Stefana Batorego, co zaowocowało wprowadzeniem przedsiębiorczości do programów nauczania oraz rozpoczęła stałą współpracę z Wojewódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, dając nauczycielom możliwość ustawicznego doskonalenia zawodowego. Wszystkie te działania zostały dostrzeżone przez społeczność lokalną. W plebiscycie ogłoszonym przez redakcję "Czasu Kutna" pani Zofia Falborska została wybrana Człowiekiem Roku 1995 w Kutnie.

Od 1997 roku ZS nr3 uzyskał członkostwo w Klubie Szkół Handlowych (obecnie Klub Szkół Aktywnych) działających przy Fundacji Liceów Handlowo - Kupieckich, z inicjatywy którego w marcu 1999 roku odbyło się w naszej szkole Ogólnopolskie Seminarium Samorządów Szkolnych. Spotkania nauczycieli i uczniów szkół o podobnym profilu pozwalają wymienić doświadczenia i wspierać się wzajemnie w trudnej dla oświaty rzeczywistości, dlatego w kwietniu 2001 r. byliśmy gospodarzami ogólnopolskiego spotkania dyrektorów szkół ekonomicznych i handlowych.

Od października 2001 r. zaczął funkcjonować w naszej szkole, jako pierwszej palcówce w powiecie kutnowskim , system monitorowania, wyposażony w kamery rozmieszczone na terenie szkoły i internatu, co pozwoliło zrealizować program "bezpieczna szkoła".
Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskano środki na utworzenie trzech stanowisk dla osób niepełnosprawnych a wkładem szkoły był remont wejścia i wydzielenie portierni.

2.jpg
Nowe wejście do szkoły z wydzieloną portiernią

Rok szkolny 2001/2002 zaznaczył się widocznym wzrostem znaczenia naszej szkoły
w środowisku lokalnym oraz intensywnymi przygotowaniami do przyjęcia pierwszych absolwentów gimnazjów, dla których zostały przygotowane atrakcyjne kierunki i profile kształcenia, ściśle jednak zespolone z handlowa
i ekonomiczną tradycja placówki.

W dniach 5-6 X 2002 r. w związku z jubileuszem 70-lecia Szkoły odbył się III Zjazd Absolwentów. Wzięło w nim udział 500 absolwentów. Podczas uroczystości wręczono medale zasłużonym nauczycielom, odsłonięto pamiątkową tablicę oraz dokonano uroczystego otwarcia pracowni komputerowej - daru Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Szkoła otrzymała ponadto wyposażenie komputerowe dla Centrum Informacji Multimedialnej.

17 grudnia 2004 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia Władysława Grabskiego. Wydarzenie to otworzyło nową kartę w historii szkoły, potwierdzając i ugruntowując wieloletnią tradycję szkoły ekonomiczno-handlowej. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z całej Polski a przede wszystkim prof. Maciej Grabski - wnuk Patrona, prof. Tomasz Borecki - Rektor SGGW oraz prof. Marek Drozdowski - biograf Władysława Grabskiego. W czasie uroczystości został przekazany szkole nowy sztandar, który uroczyście poświęcił biskup Józef Zawitkowski.

Lata 2005-2007 to okres szeroko prowadzonych modernizacji sal dydaktycznych, pomieszczeń szkolnych i sanitarnych. Ponadto unowocześniona została baza dydaktycznych poprzez zakup różnego rodzaju sprzętu radiowo-telewizyjnego, multimedialnego, oprogramowania itp.
W roku 2006 szkoła uzyskała uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego dla zawodów technik ekonomista i technik handlowiec.

W czerwcu 2007 roku szkoła otrzymała z Europejskiego Funduszu Społecznego nowoczesną pracownię informatyczną oraz dodatkowo cztery komputery, skaner i drukarkę z przeznaczeniem dla Centrum Informacji Medialnej, a w roku bieżącym szkoła wzbogaciła się o oprogramowanie insert GT zawierające moduły: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT. Stało się to możliwe dzięki uczestnictwu w projekcie "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych".

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego to szkoła ekonomiczna. Jesteśmy świadomi konieczności analizowania potrzeb rynku pracy i zmian w nim zachodzących. Chcemy być placówką nowoczesną, dlatego dbamy o dostosowanie kierunków kształcenia do oczekiwań uczniów i przedsiębiorców, nie tylko lokalnych. W roku 2008, w ramach Technikum nr 3, szkoła uzyskała zgodę na otwarcie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik informatyk. W latach następnych powstały kolejne: technik obsługi turystycznej (2009), technik organizacji reklamy (2010), technik logistyk (2011).

Otwarcie nowych kierunków zapewniło zwiększony nabór uczniów oraz poszerzenie oferty edukacyjnej. Jednocześnie Dyrekcja szkoły kładzie nacisk na wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji, zdając sobie sprawę z konieczności przygotowania młodzieży do świadomego życia w społeczeństwie informacyjnym. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w celu unowocześnienia procesu dydaktycznego, p. dyr. Zofia Falborska zakupiła dwie tablice interaktywne, multimedialne programy edukacyjne i sprzęt audiowizualny. Wymieniono także znaczną część sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Ponadto nasza szkoła poszerza kontakty i współpracę z innymi placówkami o podobnym profilu w Polsce i za granicą.

W kwietniu 2010 r. przedstawiciele szkoły brali udział w seminarium ,,Miejsce zawodów usługowych w zjednoczonej Europie", które odbyło się w Koszalinie. Spotkanie to zaowocowało zaproszeniem delegacji uczniów i nauczycieli naszej szkoły przez dyrektora Lycee Professionnel Ile de Flandre w Armentieres na Międzynarodową Konferencję o Systemie Kształcenia Zawodowego w Europie. Zorganizowano je w miastach Lille i Armentieres we Francji. W czasie trzydniowego spotkania (19-22 maja 2010 r.) odbywały się targi edukacyjne i prezentacje przybyłych delegacji oraz pokazy praktyczne. Były tam reprezentacje szkół zawodowych z Holandii, Anglii, Węgier, Francji, a Polskę reprezentowała delegacja Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w składzie: dyrektor Zofia Falborska, Luiza Collins (nauczycielka języka angielskiego), Maria Pływacz (nauczycielka przedmiotów zawodowych) oraz uczniowie klas trzecich: Andrzej Stoliński i Kamil Domżała kształcący się w zawodach: technik ekonomista i technik handlowiec.

Pobyt we Francji pozwolił nam nawiązać nowe kontakty, których efektem może być dalsza współpraca między szkołami, a także wizyty w wyżej wymienionych krajach.

W dniach 4 i 5 listopada w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja „Ekonomiczna Szkoła Władysława Grabskiego", w której wzięliśmy udział obok zespołów z Koła, Łowicza, Odonowa, Sędziejowic, Warszawy i Grudziądza. Naszą szkołę reprezentowali: pani dyrektor Zofia Falborska, pani Anna Janiak i uczniowie: Ewelina Szymczak, Axel Kurowski i Mateusz Stanowski. Uczestnicy spotkania mieli przyjemność wysłuchać odczytów znamienitych osób: księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego, profesora Bogdana Klepackiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i pana Grzegorza Grabskiego – prawnuka naszego patrona. Delegacje poszczególnych szkół noszących imię Władysława Grabskiego prezentowały swoje osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz dzieliły się doświadczeniami w związku z upowszechnianiem tradycji i wiedzy o patronie oraz promocją wiedzy ekonomicznej w swoim środowisku.

We wrześniu 2010 roku uczniowie naukę rozpoczęli w odnowionym i ocieplonym budynku szkoły. Po wymianie instalacji elektrycznej w roku 2009, następnym przedsięwzięciem podnoszącym standard budynku szkoły była wymiana okien, instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz termomodernizacja.

Rok 2012 to rok szczególny w dziejach naszej szkoły -minęło bowiem 80 lat od momentu jej powstania. Obfitował on w liczne wydarzenia mające na celu przybliżenie jej historii, tradycji, a także znaczenia w środowisku lokalnym.
W ramach Roku Jubileuszowego zorganizowano m.in. cykl spotkań absolwentów, byłych i obecnych pracowników szkoły w „Kawiarence wspomnień”, debatę na forum lokalnym „ Wysoka czy popularna – jakiej kultury oczekuje miasto Kutno?” i I edycję konkursu „Patron znany czy nieznany?”.
Rocznica powstania szkoły to doskonała okazja do podsumowań, które znalazły odzwierciedlenie w monografii Handlówka, CRS, Ekonomik, Grabski 1932-2012. Okruchy pamięci. Wydawnictwo obejmuje historię i życie szkoły, informacje o dyrektorach, ważne wydarzenia, wspomnienia nauczycieli i absolwentów.
5 października 2012 r. w Kutnowskim Domu Kultury odbył się finał uroczystości jubileuszowych połączony z IV Zjazdem Absolwentów, poprzedzony mszą świętą odprawioną przez księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście: Pani Małgorzata Kidawa-Błońska -  posłanka na Sejm RP, prawnuczka patrona szkoły Władysława Grabskiego; Pan Maciej Grabski, profesor PAN, wnuk Władysława Grabskiego; Pan Piotr Bartosiak naczelnik Wydziału Inicjatyw Europejskich w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN; Pan Konrad Czyżyński – Łódzki Wicekurator Oświaty; Pani Mirosława Gal-Grabowska – Starosta Kutnowski; Pan Mirosław Ruciński – członek Zarządu Powiatu w Kutnie; Pan Wojciech Banasiak – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu; Pani Małgorzata Brzezińska – konsul honorowy Wielkiej Brytanii; a także wielu innych przyjaciół - szkoły ze Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Klubu Szkół Władysława Grabskiego.
Po uroczystości oficjalnej przyszedł czas na spotkania z dawno niewidzianymi przyjaciółmi ze szkolnej ławy – spotkania klasowe w szkole oraz w restauracji „Elida” przy „biesiadnym stole”.

Czas jubileuszu to okazja do spotkań po latach, podsumowań, wspomnień...
Warto podkreślić, że nasza szkoła jest mocno zakorzeniona w przeszłości, ale także otwarta na przyszłość. 
Dbamy nie tylko o wszechstronną edukację uczniów, ale także o ich poczucie bezpieczeństwa. Od 2012 r. należymy do Ogólnopolskiego Klubu „Bezpieczne szkoły”. 
Odkrywamy talenty, rozwijamy potencjał uczniów, wspieramy ich w rozwoju, co potwierdza zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.
W 2014 r. długoletnia nauczycielka i dyrektor szkoły p. Zofia Falborska odeszła na emeryturę. To w czasie jej kadencji szkoła została wyremontowana, dostosowała kierunki kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy, stała się placówką, gdzie tradycja umiejętnie łączy się z nowoczesnością.

W tym samym roku stery szkoły objął obecny dyrektor - pan Wojciech Banasiak.
Początek jego kadencji przypadł na jubileuszowy rok nadania szkole imienia Władysława Grabskiego. Z tej okazji w Kutnowskim Domu Kultury odbyło się Święto Szkoły pod hasłem „I dziesięć lat minęło…” Swoją obecnością zaszczycili nas twórcy tradycji i historii szkoły, jej przyjaciele; prawnuk patrona – p. Grzegorz Grabski, władze samorządowe, przedstawiciele pracodawców, absolwenci. Wspomnienia minionych lat były źródłem wielu radości i wzruszeń. W 2015 r. pan dyrektor Wojciech Banasiak, prowadząc politykę rozwoju i innowacji, zainspirował nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na najlepszy projekt pracowni ekologicznej i zajęć pozalekcyjnych. Wniosek zyskał akceptację jury konkursu, a szkoła otrzymała znaczącą kwotę na modernizację pracowni.

Szkolny projekt przebudowy dziedzińca  zyskał akceptację kutnian w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pan dyrektor Wojciech Banasiak pozyskał również środki na odnowienie biblioteki i zakup nowych książek oraz zmodernizowanie szatni. Duża cześć uczniów może cieszyć się szafkami na korytarzach. Oddano do użytku nowe, doskonale wyposażone pracownie komputerowe i językowe.

Szkoła ciągle się zmienia, odpowiada na wyzwania współczesności, nie zapominając o tradycji. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości realizowany jest program „Grabski dla Niepodległej”. W ramach obchodów zorganizowano Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny”, Tydzień polskiej historii i kultury, cykl spotkań „Pora na lekturę”, przygotowano też  montaż słowno – muzyczny „Pielgrzym”. Młodzież zwiedzała miejsca pamięci, rozmawiała z regionalistami na temat historii, tradycji niepodległościowych Kutna i okolic. Ważnym wydarzeniem w życiu szkolnej społeczności była współorganizacja, wraz ze Starostwem Powiatowym, obchodów „Dnia Żołnierza Wyklętego”. W podniosłej uroczystości wzięli udział: poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, władze powiatu, radni, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele licznych instytucji, kościoła, a także młodzież i nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

Nie zapominając, że jesteśmy szkołą przygotowującą do zawodu, równolegle realizowaliśmy projekty Erasmus + i Gotowi do pracy. Ich celem jest podniesienie kompetencji i przygotowanie do aktywności zawodowej uczniów. Grupa młodzieży odbyła praktyki zawodowe we Włoszech, łącząc pracę z możliwością zwiedzania i poznawania kultury tego kraju. Uczniowie uczestniczą także w szkoleniach z branży elektronicznej i informatycznej, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje i zwiększając szanse na rynku pracy.

Na przestrzeni 80 lat istnienia szkoły zmieniały się jej nazwy, kierunki kształcenia dyrektorzy. Niezmienne pozostały cele - wszechstronne wykształcenie i przygotowanie młodzieży do zadań jakie będzie realizowała w przyszłości, wysoki poziom kultury osobistej uczniów, wychowanie według uniwersalnych zasad etyki, wyrównywanie szans edukacyjnych dla młodzieży z różnych środowisk, promowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, partnerska współpraca z rodzicami, rozwijanie partnerska współpraca z rodzicami, rozwijanie patriotyzmu i zacieśnianie więzi z naszą "małą ojczyzną" oraz przygotowanie do aktywnego życia w zintegrowanej Europie.

dyrektorzy2