• 1932 - Powstanie 4-klasowej Koedukacyjnej Szkoły Handlowej Związku Kupiectwa Polskiego
 • 1945 - Wznowienie nauki w szkole noszącej nazwę Państwowej Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie w Kutnie
 • 1945 - Przemianowanie Szkoły na Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe i Liceum Administracyjne w Kutnie
 • 1946 - Ufundowanie szkole sztandaru
 • 1948 - Przemianowanie szkoły na Państwowe Liceum Administracyjno - Handlowe I stopnia i Liceum Administracyjne II stopnia w Kutnie
 • 1951 - Przejęcie szkoły przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i zmiana nazwy na Technikum Handlowe w Kutnie
 • 1953 - Przekazanie szkoły Centrali Rolniczych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"w Warszawie i przemianowanie na 3 - letnie Technikum Handlowe
 • 1954 - Utworzenie 4 - letniego Technikum Handlowego CRS "SCh" w Kutnie
 • 1954 - Przeniesienie Wydziału Zaocznego z Łodzi do Kutna i powołanie przez CRS "SCh" w Warszawie Technikum Handlowego
 • 1954 - Utworzenie Zasadniczej Szkoły Handlowej CRS "SCh" w Kutnie
 • 1954 - Przekazanie poniemieckiego baraku przy ul. Kołłątaja na internat szkoły
 • 1959 - Powołanie 5 - letniego Technikum Ekonomicznego CRS "SCh" w Kutnie oraz takiego samego Technikum dla pracujących
 • 1959 - Oddanie do użytku nowo wybudowanego internatu dla 100 mieszkanców
 • 1960 - Powołanie w Wieluniu filii Technikum Ekonomicznego dla pracujących
 • 1961 - Nadanie szkole nazwy Zespół Szkół Zawodowych CRS "SCh" w Kutnie
 • 1962 - Powołanie Zasadniczej szkoły Handlowej w Kutnie
 • 1963 - Przekazanie szkole nowego sztandaru ufundowanego przez młodzież, pracowników szkoły, gminnespółdzielnie i Komitet Rodzicielski
 • 1968 - Utworzenie policealnej szkoły dla pracujących pod nazwą Spółdzielcza Szkoła Ekonomiczna
 • 1970 - Przemianowanie policealnej szkoły dla pracujących na Policealne Studium Spółdzielcze
 • 1971 - Oddanie do użytku nowo wybudowanego budynku szkoły przy Kościuszki 24
 • 1972 - Oddanie do użytku nowego kompleksu internatu z budynkami pomocniczymi
 • 1972 - Powołanie w Łowiczu filii Liceum Ekonomicznego dla pracujących oraz filii Zasadniczej Szkoły Handlowej
 • 1973 - Otwarcie 4 - letniego Liceum Zawodowego
 • 1973 - Wojewódzka inauguracja roku szkolnego - uroczyste oddanie do użytku obiektów szkolnych
 • 1976 - I Zjazd Absolwentów szkoły młodzieżowej i Wydziału Zaocznego, wmurowanie tablic pamiątkowych
 • 1977 - Powstanie Oddziału Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych CZSR "SCh"
 • 1980 - Wprowadzenie w szkole systemu pracowni i klasopracowni
 • 1981 - Oddanie do użytku dodatkowego boiska szkolnego
 • 1984 - Zradiofonizowanie szkoły
 • 1990 - Zamiana nazwy na Zespół Szkół nr3, przekazanie szkoły Ministerstwu Edukacji Narodowej
 • 1991 - Wprowadzenie wdrożeniowych programów nauczania przygotowanych przez Ministerstwo Finansów
 • 1992 - Reaktywowanie Wydziału Zaocznego
 • 1992 - Oddanie do użytku kotłowni olejowej współfinansowanej z Funduszu Ochrony Środowiska
 • 1992 - Likwidacja Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych, przejęcie wolnychpomieszczeń przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabo Słyszących
 • 1992 - Remont internetu - utworzenie sal lekcyjnych na parterze
 • 1994 - Likwidacja Wydziału Zaocznego
 • 1996 - Uroczystość oddania do użytku nowo wyremontowanej sali gimnastycznej
 • 1996 - Kapitalny remont internatu ze środków Urzędu Miejskiego w Kutnie
 • 1997 - Przystąpienie do Funduszu Szkół Handlowo - Kupieckich
 • 1998 - Wyposażenie pracowni komputerowej w 8 komputerów Macintosh zakupionych z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 1999 - Ogólnopolskie Seminarium Samorządów Szkolnych
 • 2001 - Wyposażenie pracowni komputerowej
 • 2001 - Ogólnopolskie spotkanie dyrektorów szkół ekonomicznych i handlowych
 • 2001 - Zainstalowanie zestawu telewizji przemysłowej (monitoringu), remont wejścia głównego do szkoły i portierni w internacie
 • 2001 - Zakup kas fiskalnych do celów edukacyjnych; wszyscy absolwenci szkoły otrzymują certyfikatv obsługi
 • 2002 - Przekazanie dyrekcji szkoły przez Zarząd Rejonowy PCK w Płocku statuetek"Złotego Serca" - nagrody za szczególne zasługi dla honorowego krwiodawstwa
 • 2002 - Przyjęcie pierwszych absolwentów gimnazjów, otwarcie nowych typów szkół- 3-letniego Liceum Profilowanego o profilach: ekonomiczno - administracyjnym,socjalnym, i zarządzanie informacją oraz 4 -letniego Technikum Ekonomicznegoi 4 letniego Technikum i 4-letniego Technikum Handlowego
 • 2002 - Remont zaplecza sali gimnastycznej
 • 2002 - Przyznanie szkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu pracowni internetowej w ramach programu "Pracownia internetowa w każdej szkole"
 • 2002 - Uroczystości Jubileuszowe 70-lecia Szkoły.
 • 2003 - Rozpoczęcie przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku szkoły.
 • 2004 - Uroczystości nadania szkole imienia Władysława Grabskiego.
 • 2005- I Święto Szkoły.
 • 2005-2007 - Modernizacja sal dydaktycznych.
 • 2006 - Uzyskanie uprawnień ośrodka egzaminacyjnego dla zawodów technik ekonomista i technik handlowiec.
 • 2006 - II Święto Szkoły.
 • 2007 - Dar EFS - nowoczesna pracownia informatyczna.
 • 2008 - III Święto Szkoły. 
 • 2008 - Uzyskanie zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik informatyk.·
 • 2008 - Dar EFS - nowoczesna pracownia komputerowa.
 • 2009 - IV Święto Szkoły.
 • 2009 - Uzyskanie zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej.
 • 2009-2010 - Wymiana okien, instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i termomodernizacja budynku szkoły.
 • 2010 - V Święto Szkoły.
 • 2010 - Otwarcie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy.
 • 2010 - Międzynarodowa Konferencja o Systemie Kształcenia Zawodowego w Europie.
 • 2010 - I Ogólnopolska Konferencja „Ekonomiczna Szkoła Władysława Grabskiego”.
 • 2011 - VI Święto Szkoły.
 • 2011 - Otwarcie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik logistyk.
 • 2012 - VII Święto Szkoły
 • 2012 - Otrzymaliśmy tytuł "Szkoła bez przemocy"
 • 2012 - Otrzymaliśmy tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów"
 • 2012 - Jubileusz 80-lecia powstania szkoły i IV Zjazd Absolwentów.
 • 2013 - VIII Święto Szkoły.
 • 2014 - IX Święto Szkoły.
 • 2015 - X Święto Szkoły - "I dziesięć lat minęło..."
 • 2015 – Otwarcie EKOpracowni z WFOŚiGW
 • 2016 - XI Święto Szkoły
 • 2017 - XII Święto Szkoły
 • 2017 - Otwarcie pracowni językowych
 • 2017 - Remont dziedzińca
 • 2017 - Otwarcie odnowionej Biblioteki szkolnej
 • 2017 - Otwarcie zmodernizowanych pracowni komputerowych 43 i 48
 • 2017 - XX Jubileuszowy Festiwal "Pieśni i Piosenki Patriotycznej"
 • 2017 - Realizacja projektu EKOGRABSKI – edukacja ekologiczna w ZS nr 3
 • 2018 – Realizacja projektu Grabski dla Niepodległej
 • 2018 – XXI Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej
 • 2018 – XIII Święto Szkoły
 • 2019 – Realizacja projektów ERSAMUS+ i Gotowi do pracy
 • 2019 – modernizacja szatni szkolnej
 • 2019 – otwarcie nowych pracowni: językowej i komputerowych
 • 2019 –XIV Święto Szkoły
 • 2019 – wyjazd młodzieży do Włoch w ramach realizacji projektu ERASMUS +
 • 2019 - XXII Festiwal Pieśni Piosenki Patriotycznej "Głos Ojczyzny"
 • 2020 - Powiatowe Obchody "Dnia Żołnierza Wyklętego"