Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i art. 55. w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski.

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie według regulaminu to:

- promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności,

- przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków i opinii uczniów we wszystkich sprawach dotyczących szkoły,

- zwiększanie aktywności, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

-  organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i naukowej.

 • Regulamin jest dostępny u opiekuna szkolnego samorządu lub w sekretariacie szkoły razem z innymi dokumentami szkoły.
 • Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ma swoje tradycje. We wrześniu każdego roku, wspólnie z młodzieżą, ustalamy plan pracy na cały rok. Planujemy ciekawe imprezy, konkursy, przedsięwzięcia, np. akcje charytatywne, wystawy prac uczniowskich, itp.
 • Tradycyjnie zaczynamy od organizacji Dnia Edukacji Narodowej. Prezentujemy program przygotowany przez naszą młodzież
 • Listopad i grudzień upływają nam zwykle pod hasłem działalności charytatywnej. Włączamy się w różnego rodzaju akcje: pomocy potrzebującym rodzinom, dzieciom, osobom samotnym. Działamy wspólnie ze Szkolnym Klubem Wolontariusza
 • Oprócz wielu wspomnianych zadań podejmowanych przez członków naszej organizacji, wykonujemy w ciągu roku prace na terenie szkoły.
  Aktualizujemy gabloty samorządowe, zamieszczając w nich informację i zdjęcia z różnych wydarzeń oraz uroczystości szkolnych, organizujemy wystawy prac uczniowskich.
 • Wypada wspomnieć, że współorganizujemy coroczne Święto Patrona szkoły Władysława Grabskiego.
 • Uczestniczymy  w dniach otwartych, opiniujemy i typujemy uczniów do nagrody premiera.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

 • pani Sylwia Kubiak
 • pani Agnieszka Sędkowska.