naglowek erasmus

Międzynarodowe praktyki

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

 Rozpoczynamy  kolejny etap rekrutacji – rozmowę kwalifikacyjną. Odbędzie się ona w dwóch terminach. 

Zapraszamy uczniów klas II i III, którzy złożyli wniosek w dniu 19.03.2019 (wtorek) na godzinę 15.10 pod salę nr 14.

Przypominamy, że pytania są dostępne w załączniku nr 1, który jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus.
Rozmowa będzie krótka, około 3 – 4 minuty. Do kandydata należy wybór, czy odbywa rozmowę w języku polskim czy angielskim.
Proszę pamiętać, że rozmowa w języku angielskim umożliwia zdobycie dodatkowych punktów. 

Klasy pierwsze odbędą rozmowę w kolejnym terminie, wskazanym w najbliższych dniach.  

Życzymy powodzenia

erasmus

naglowek erasmus

Międzynarodowe praktyki -REKRUTACJA

Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie Ogłasza rekrutację do projektu „Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej uczniów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizacje 4 tygodniowych praktyk zagranicznych we Włoskich przedsiębiorstwach. 

Uczestnicy w ramach projektu mają zapewnione:

-przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne

-transport do Włoch i z powrotem 

-ubezpieczenie

-zakwaterowanie i wyżywienie 

-opiekę i mentoring

Udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas I i II,( które w momencie mobilności będą w klasach II i III) na kierunkach :

technik logistyk, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik ochrony środowiska, technik ekonomista. 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie szkoły w zakładce ERASMUS
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 28.01.2019 do 01.03.2019 w Sali nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 lub w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji udziela: 

Koordynator – Piotr Szutoczkin

Regulamin rekrutacji do programu

Aneks do regulaminu Erasmus

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 - Karta oceny

„Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery” to projekt  Erasmus+  skierowany do 30 dziewcząt i chłopców kształcących się na kierunkach: technik informatyk, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik logistyk, technik ochrony środowiska. W projekcie zaplanowano udział z wszystkich kierunków w jakim kształcą się uczniowie naszej szkoły, by nie dopuścić do dyskryminacji jakiekolwiek ucznia. W ramach projektu zostaną zrealizowane 4 tygodniowe praktyki zawodowe we włoskich przedsiębiorstwach. 

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i kompetencji zawodowych uczniów. Cele szczegółowe projektu to:

-  podwyższenie i zdobycie nowych kompetencji zawodowych, 

- możliwość sprawdzenia się i zdobycia doświadczenia zawodowego na konkurencyjnym rynku pracy,

- wymiana doświadczeń, porównanie posiadanej wiedzy, 

- nawiązanie międzynarodowych kontaktów, 

- poznanie zasad funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw, odrębnej kultury organizacyjnej, zachowań ludzkich w innych realiach gospodarki rynkowej. 

Uczniowie będą mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym oraz rozwiną umiejętność adaptacji i pracy w zespole. Uczestnicy projektu nabędą też lub podniosą swoje kompetencje osobiste i społeczne. Młodzież dzięki udziałowi w projekcie będzie miała możliwość podniesienia znajomości kultury włoskiej i wartości europejskich, propagowania postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur. 

Projekt przyniesie korzyści także szkole. Stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych młodych osób z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektem, organizowania zagranicznych mobilności oraz umiejętności współpracy międzynarodowej. Przede wszystkim da możliwość poprawy oferty edukacyjnej, jej dostosowanie do wymogów europejskiego rynku pracy oraz uzyskania przez szkołę renomy instytucji nowoczesnej i dynamicznej.

Projekt wpisuje się także w cele strategii „Edukacja i szkolenia 2020”. Celem projektu jest zwiększenie szans młodych osób na rynku pracy i ich zdolności adaptacyjnej poprzez ich udział w mobilności zagranicznej, jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia, m.in. nabywanie kluczowych kompetencji praktycznych, poprawę kompetencji językowych, społecznych, organizacyjnych. Istotnym założeniem jest także promowanie równości społecznej i aktywności obywatelskiej. 

Projekt zakłada możliwość nabywania, uaktualniania i rozwijania przez całe życie umiejętności zawodowych i kompetencji kluczowych zwiększających szanse na rynku pracy, sprzyja rozwijaniu aktywności obywatelskiej i dialogu międzykulturowego. Młodzież ma szansę lepiej skoncentrować się na umiejętnościach i kompetencjach, które są niezbędne na rynku pracy, na promowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości. Rozwój kreatywności, świadomości kulturowej, osobistej satysfakcji, to elementy, które projekt niewątpliwie zakłada.