REKRUTACJA DO PROJEKTU pn. „Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej”
realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
(nr projektu 2023-1-PL01-KA122-VET-000132031)

W dniach 6 – 20 grudnia 2023 odbędzie się rekrutacja na mobilność uczniów w ramach projektu pn. „Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w dwutygodniowych stażach zagranicznych w Czechach w terminie 3.06 – 14.06.2024 (plus 2 dni podróży). Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, dojazd na miejsce stażu oraz przejazdy lokalne. Zostaną one pokryte z budżetu projektu.

Obecna rekrutacja jest skierowana do uczniów i uczennic kl. II, III, IV kształcących się na kierunkach: technik ekonomista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik ochrony środowiska, technik programista i technik reklamy. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Aby zgłosić swoją chęć uczestnictwa w projekcie i wziąć udział w procesie rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji, uzupełnić formularz zgłoszeniowy (część A), a następnie przedłożyć go do uzupełnienia wychowawcy (część B). Wypełniony i podpisany przez wychowawcę i ucznia/uczennicę formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do koordynatora projektu – Pana Piotra Szutoczkina lub złożyć w sekretariacie szkoły. W przypadku niepełnoletności kandydata/ki formularz musi podpisać również rodzic/opiekun prawny. Ostateczny termin złożenia formularzy mija w dn. 20 grudnia 2023 r. Po terminie tym uczniowie i uczennice zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych (część C formularza).

Osoby zakwalifikowane do projektu będą uczestniczyć przed wyjazdem w obowiązkowych zajęciach w ramach wsparcia językowo-kulturowo-pedagogicznego, a po powrocie również w procesie upowszechniania rezultatów.

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Formularz zgłoszeniowy

ue