Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie w okresie 01.11.2023 – 31.10.2024 realizuje projekt pn. „Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej”, dofinansowany z Unii Europejskiej. Kwota otrzymanego dofinansowania to 53 536 EUR.

Wśród celów projektu należy wyróżnić:

  • Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów ZS Nr 3 w Kutnie poprzez udział w stażu zagranicznym;
  • Zwiększenie kompetencji językowych i interpersonalnych uczniów ZS Nr 3 w Kutnie poprzez udział w zagranicznej mobilności;
  • Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie zarządzania projektami oraz metod i technik organizacji praktyk zagranicznych;
  • Rozwinięcie współpracy zagranicznej oraz europejskiego wymiaru szkoły poprzez organizację zagranicznych mobilności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 30 uczniów i uczennic, kształcących się w jednym z kierunków: technik ekonomista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik ochrony środowiska, technik programista oraz technik reklamy.

Mobilność odbędzie się w Czechach w terminie 3-14.06.2024 (+ 2 dni podróży). Za organizację pobytu odpowiedzialny będzie Partner projektu – firma Educare et Labora s.r.o. Przed wyjazdem na mobilność z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas zagranicznych staży kompetencje zostaną potwierdzone przez Europass Mobilność oraz certyfikaty wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.

Przed wyjazdem uczniowie będą zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach językowo- pedagogiczno- kulturowych, które pomogą im w przygotowaniu się do mobilności zagranicznej. Podczas zajęć z języka angielskiego uczestnicy nauczą się przede wszystkim słownictwa branżowego związanego z zawodem, w którym się kształcą. Zajęcia kulturowe umożliwią im zapoznanie się z normami kulturowymi panującymi w Czechach, ich historią i tradycją. Uczniowie wezmą również w zajęciach pedagogicznych, które będą miały na celu przygotowanie ich do pobytu na stażu w odmiennych warunkach kulturowych, zapoznanie ich ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku oraz udoskonalenie umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione zakwaterowanie w Ostrawie wraz z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki oraz przejazdy lokalne. Zostaną one pokryte z budżetu projektu. Wszelkich informacji na temat projektu i rekrutacji udziela Pan Piotr Szutoczkin.

ue