loga gotowi

 

W dniu 23 marca 2023 r. uczestnicy projektu pn. „Gotowi na zmiany” - Oś Priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,  Działanie XI.3.: Kształcenie zawodowe współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 otrzymali Certyfikaty z zakresu IPC, ESD, które wręczała Pani Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska wraz z dyrektorem szkoły – Panem Wojciechem Banasiakiem.

Przypomnijmy, że celem głównym przedsięwzięcia było podniesienie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów Technikum nr 3 w Kutnie kształcących się w zawodach: 
technik informatyk, technik programista oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej poprzez organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, zakup pomocy dydaktycznych i nowoczesnego sprzętu  do pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej, przeszkolenie 6 nauczycieli z zakresu szkoleń serwisowych i obsługi zakupionego sprzętu.

Całkowita wartość zadania to kwota 507.237,50 zł, z czego 456.513,75 zł stanowi wielkość dofinansowania w ramach Unii Europejskiej. 

Założenia projektu powstały bezpośrednio na podstawie wniosków z diagnozy szkolnej zatwierdzonej przez organ prowadzący szkołę.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Gotowi na zmiany”.

W skład zamówienia wchodzi:

  • ·dostawa wyposażenia pracowni zawodowej oraz przeszkolenie 6 nauczycieli z obsługi sprzętu

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się poniżej:

Zapytanie z załącznikami