PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE

 

Główny cel programu:

 • pomaganie uczniom w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz określenia własnych predyspozycji
 • przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego wyboru szkoły, zawodu, zakładu pracy

 

Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
 • pomoc i udostępnianie informacji o szkołach wyższych, policealnych i systemie kształcenia ustawicznego
 • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej
 • przeprowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom
 • współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom

 

Formy działań realizowanych w ramach doradztwa zawodowego:

 • diagnoza zapotrzebowania na działania doradcze
 • informacja edukacyjno- zawodowa
 • poradnictwo grupowe
 • poradnictwo indywidualne