Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i art. 55. w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, natomiast opiekę nad nim sprawuje wybrany przez młodzież nauczyciel.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Gerard Podlewski

Zastępca przewodniczącego

Daria Gładysiak

Członkowie SU  

Krzysztof Szewczyk

Aleksandra Brzozowska 

Rozalia Ratajczyk

Patrycja Studzińska 

Zuzanna Filipiak 

Hubert Nowakowski

Damian Drzewiecki 

W roku szkolnym 2019/2020 opiekunkami Samorządu Uczniowskiego są pani Sylwia Kubiak i pani Agnieszka Sędkowska.

Życzymy sukcesów w nowej roli.

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie według regulaminu to:

- promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności,

- przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków i opinii uczniów we wszystkich sprawach dotyczących szkoły,

- zwiększanie aktywności, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

-  organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i naukowej.

Regulamin jest dostępny u opiekuna szkolnego samorządu lub w sekretariacie szkoły razem z innymi dokumentami szkoły.

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ma swoje tradycje. We wrześniu każdego roku, wspólnie z młodzieżą, ustalamy plan pracy na cały rok. Planujemy ciekawe imprezy, konkursy, przedsięwzięcia, np. akcje charytatywne, wystawy prac uczniowskich, itp.

Tradycyjnie zaczynamy od organizacji Dnia Edukacji Narodowej. Prezentujemy program przygotowany przez młodzież skupioną w sekcji kulturalno-oświatowej. Najczęściej są to scenki kabaretowe urozmaicone zredagowanymi przez nas tekstami piosenek.

Listopad i grudzień upływają nam zwykle pod hasłem działalności charytatywnej. Włączamy się w różnego rodzaju akcje: pomocy potrzebującym rodzinom, dzieciom, osobom samotnym.

Oprócz wielu wspomnianych zadań podejmowanych przez członków naszej organizacji, wykonujemy w ciągu roku prace na terenie szkoły.
Aktualizujemy gabloty samorządowe, zamieszczając w nich informację i zdjęcia z różnych wydarzeń oraz uroczystości szkolnych, organizujemy wystawy prac uczniowskich.

Przez cały rok szkolny nadzorujemy dyżury w szatni, pomagając w ten sposób paniom woźnym.

Wypada wspomnieć, że współorganizujemy coroczne Święto Patrona szkoły Władysława Grabskiego. Uczestniczymy  w dniach otwartych, opiniujemy i typujemy uczniów do nagrody premiera.