Spis treści

 

Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście wybierając moją osobę na rzecznika. Do moich zadań należy m. in. kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia, gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw, uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły. Stoję na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka.

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.

Konsultacje Rzecznika Praw Ucznia
w każdy poniedziałek 16:00-16:30,
lub po wcześniejszym ustaleniu mailowym
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

 


 

Rola Rzecznika Praw Ucznia polega na:

 • dbaniu o przestrzeganie prawa szkolnego zawartego w dokumentach szkolnych

 •  dbaniu o przestrzeganie praw człowieka, dziecka i ucznia w szkole
 • wspieraniu rozwoju samorządności uczniowskiej i demokratyzacji życia szkolnego

 • upowszechnianiu wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną prawną

  


 

Zakres obowiązków Rzecznika Praw Ucznia:

 • Znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej.
 • Przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw.
 • Udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania
 • Wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw.
 • Wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych.

 


  

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
 • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu
 • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor

Tryb postępowania w kwestiach spornych nauczyciel - uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • podjęcie mediacji ze stronami
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu

 

 


 

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

Konwencja o Prawach Dziecka
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

[Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

Europejska Konwencja O Wykonywaniu Praw Dzieci sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 


 

Wyciąg ze Statutu Szkoły:

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. Podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, tj.:

  1. poszanowania godności i przekonań;

  2. swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych,
   nie naruszających dóbr osobistych innych ludzi;

  3. nietykalności osobistej;

  4. pomocy w przypadku trudności w nauce spowodowanych czynnikami niezależnymi od ucznia tj. choroby, wypadku losowego itp. w następujących formach:

 2. Czynnego i aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez:

  1. wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową – organizacje
   o kompetencje organów samorządowych regulują odrębne przepisy;

  2. zrzeszanie się w stowarzyszeniach, a w szczególności organizacjach harcerskich
   z wyjątkiem partii i organizacji politycznych;

  3. korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego;

  4. nadawanie audycji za pośrednictwem radiowęzła szkolnego;

  5. wydawanie prasy uczniowskiej;

  6. organizowanie i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i innych;

  7. godne reprezentowanie szkoły w środowisku miasta, powiatu, województwa, kraju;

  8. organizowanie i uczestnictwo w wycieczkach przedmiotowych, krajoznawczych, biwakach, obozach, rajdach i innych formach wypoczynku.

 3. Powtarzania tej samej klasy w cyklu kształcenia. W uzasadnionych przypadkach
  Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na wielokrotne powtarzanie klasy.

 4.   

  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej tj.:

  • godzina lekcyjna powinna trwać 45 minut, po niej następuje przerwa nie krótsza
  • niż 5 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się łączenie dwóch jednostek lekcyjnych;
  • sale lekcyjne powinny być właściwie przygotowane tj.: czyste, prawidłowo oświetlone i przewietrzone;
  • dzienny i tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej określają odrębne przepisy. 
 5. przesunięcie terminów obowiązkowych sprawdzianów wiadomości – w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu,

 6. konsultacje z nauczycielem przedmiotu w celu uzupełnienia wiadomości,

 7. możliwość zdawania egzaminów klasyfikacyjnych – zgodnie z odrębnymi przepisami,

 8. możliwość uzupełnienia praktyki w porozumieniu z opiekunem praktyk, w terminach z nim uzgodnionych przez zakład pracy;

 9.   

  uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 

 10. w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;

 11. uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego w uzasadnionych okolicznościach
  z dwóch zajęć edukacyjnych;

 12. uczeń ma prawo zdawać egzamin maturalny na zasadach określonych
  w rozporządzeniu;

 13. uczeń technikum ma prawo zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe na zasadach określonych w rozporządzeniu.

 1. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej poprzez:

  1. zapoznanie uczniów z przepisami bhp, p.poż., ruchu drogowego oraz regulaminem pracowni klasowych;

  2. dyżury nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych;

  3. interweniowanie nauczyciela w razie przejawów przemocy fizycznej w stosunku
   do ucznia z czyjejkolwiek strony;

  4. eliminowanie aktów agresji wobec ucznia poprzez propagowanie postaw asertywnych, a w koniecznych przypadkach zastosowań kar regulaminowych
   – współpraca w tym zakresie z rodzicami, pracownikami poradni psychologiczno
   – pedagogicznej, a w razie konieczności – z organami ochrony porządku publicznego.

 2. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprze:

  1. możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przeprowadzonych w ramach kół zainteresowań i zajęć fakultatywnych;

  2. zdobywanie wiedzy w indywidualnym toku nauki na zasadach określonych
   w odrębnych przepisach;

  3. branie udziału w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, turniejach i zawodach sportowych, itp. – na wszystkich szczeblach;

  4. twórczość artystyczną w zespołach teatralnych, kabaretowych, tanecznych, muzycznych i innych, działających na terenie szkoły oraz poza nią.

 3. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego.

 4. Uczeń ma prawo do nagród i wyróżnień.

 5. Zgłosić zastrzeżenia, osobiście lub za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów), do Dyrektora Szkoły co do trybu ustalania przez nauczycieli rocznych ocen klasyfikacyjnych.

 6. Uzyskać pomoc szkoły w formie uzupełniających zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych, jeśli opuszczał je z przyczyn usprawiedliwionych.

 7. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonej możliwości uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza – na czas określony w tej opinii.

 

  


 

Nagrody i wyróżnienia

 

 • Uczeń może zostać wyróżniony lub nagrodzony za:

  1. osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach organizowanych
   na szczeblu szkolnym i wyższym tj. okręgowym i centralnym;

  2. uzyskanie najlepszych wyników w nauce;

  3. osiągnięcie najlepszych wyników na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i egzaminie maturalnym;

  4. aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska;

  5. czyny heroiczne.

 • Wyróżnienia i nagrody:

  1. pochwała wychowawcy klasy;

  2. wyróżnienie wychowawcy klasy;

  3. pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów na apelu szkolnym;

  4. list pochwalny dla rodziców (prawnych opiekunów) wyróżniającego się ucznia;

  5. promocja z wyróżnieniem za uzyskanie średniej ocen 4,75 lub wyższej
   i ocenę zachowania nie niższą niż bardzo dobra;

  6. nagroda książkowa, rzeczowa lub pieniężna ufundowania przez Radę Rodziców;

  7. dyplom uznania za aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska;

  8. umieszczenie fotografii wyróżnionych i nagrodzonych uczniów w gablocie
   „Z nich jesteśmy dumni”.

 • Wyróżnienia i nagrody wymienione w pkt 2 z wyłączeniem p.pkt 2.1. przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, wychowawców, nauczycieli lub Samorządu Uczniowskiego.

 • Dyrektor Szkoły może nie przyznać nagrody uczniowie, którego zachowanie budzi zastrzeżenia.

 

 


 

Obowiązki ucznia:

 

 

 • Uczeń ma obowiązek:

  1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, regulaminach szkolnych
   oraz zarządzeń Dyrektora Szkoły i uchwał Rady Pedagogicznej;

  2. godnego reprezentowania szkoły przez właściwe zachowanie się oraz estetyczny wygląd;

  3. systematycznego, aktywnego i efektywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
   i wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych;

  4. przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego, okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, koleżankom
   i kolegom przez przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania;

  5. wykonywania sumiennie poleceń oraz wywiązywania się z deklaracji złożonych dyrekcji szkoły, nauczycielom, wychowawcy i innym pracownikom szkoły;

  6. niezwłocznego usprawiedliwiania, ale nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu
   do szkoły, każdej nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

  7. obecności na zapowiedzianych pracach klasowych i sprawdzianach;

  8. bezwzględnego przestrzegania regulaminów poszczególnych pracowni, biblioteki, sali gimnastycznej, szatni itd.;

  9. szanowania i właściwego użytkowania mienia szkolnego; w przypadku poczynienia szkód uczeń lub grupa uczniów ma obowiązek przywrócić pomieszczenie do stanu pierwotnego lub zwrócić koszty remontu, albo odkupić zniszczoną rzecz;

  10. zmiany obuwia;

  11. noszenia identyfikatora na terenie szkoły;

  12. ubierania się na zajęcia szkolne schludnie, skromnie, niewyzywająco
   i nieprowokująco.

 • Uczniowi zabrania się:

  1. posiadania, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i poza nią, szczególnie podczas imprez organizowanych
   przez szkołę;

  2. wnoszenia alkoholu na teren szkoły i na imprezy organizowane przez szkołę poza
   jej siedzibą, a także jego spożywania i rozprowadzania;

  3. palenia tytoniu na terenie szkoły i poza nią;

  4. posiadania broni wszelkich niebezpiecznych narzędzi;

  5. posiadania i używania na terenie szkoły substancji żrących, drażniących i materiałów wybuchowych;

  6. korzystania w czasie zajęć dydaktycznych z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, walkmanów, dyktafonów itp. urządzeń bez zgody prowadzącego zajęcia;

  7. stosowania przemocy i wszelkich form agresji wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

  8. używania wulgarnego języka i obraźliwych, obscenicznych gestów wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

  9. noszenia odzieży i ozdób (innych przedmiotów) propagujących przemoc i środki odurzające lub naruszających godność ludzką.

 

 


 

Kary ucznia

 

 • Uczeń może być ukarany:

  1. upomnieniem przez nauczyciela;

  2. upomnieniem wychowawcy klasy;

  3. naganą wychowawcy klasy;

  4. upomnieniem Dyrektora Szkoły;

  5. naganą Dyrektora Szkoły;

  6. naganą z ostrzeżeniem udzieloną na piśmie;

  7. przeniesieniem do innej szkoły;

  8. skreśleniem z listy uczniów.

 • Kary określone w pkt 1.4. – 1.8. wymierza Dyrektor Szkoły.

 • Decyzję o zastosowaniu kary skreślenia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły
  na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 • Wymiar zastosowanej kary jest uzależniony od stopnia naruszenia obowiązków określonych w § 39 i szkodliwości czynu.

 • Karze podlega niewłaściwe zachowanie ucznia w szkole i poza nią w czasie imprez organizowanych przez szkołę, w ciągu całego roku szkolnego łącznie z feriami letnimi i zimowymi.

  &

   
 • Wymierzone uczniowi kary łączą się z równoczesnym obniżeniem śródrocznej (semestralnej) lub rocznej oceny zachowania.

 • Jeżeli uczeń został ukarany:

  1. naganą wychowawcy – nie może mieć oceny zachowania wyższej niż poprawna,
   o ile nie upłynął termin zatarcia kary, o którym mowa w § 42 pkt 3;

  2. upomnieniem Dyrektora Szkoły – nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia, o ile nie upłynął termin zatarcia kary, o którym mowa w § 42 pkt 4;

  3. naganą Dyrektora szkoły i naganą z ostrzeżeniem – nie może mieć oceny wyższej
   niż naganna.