Spis treści

 

Wyciąg ze Statutu Szkoły:

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. Podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, tj.:

  1. poszanowania godności i przekonań;

  2. swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych,
   nie naruszających dóbr osobistych innych ludzi;

  3. nietykalności osobistej;

  4. pomocy w przypadku trudności w nauce spowodowanych czynnikami niezależnymi od ucznia tj. choroby, wypadku losowego itp. w następujących formach:

 2. Czynnego i aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez:

  1. wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową – organizacje
   o kompetencje organów samorządowych regulują odrębne przepisy;

  2. zrzeszanie się w stowarzyszeniach, a w szczególności organizacjach harcerskich
   z wyjątkiem partii i organizacji politycznych;

  3. korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego;

  4. nadawanie audycji za pośrednictwem radiowęzła szkolnego;

  5. wydawanie prasy uczniowskiej;

  6. organizowanie i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i innych;

  7. godne reprezentowanie szkoły w środowisku miasta, powiatu, województwa, kraju;

  8. organizowanie i uczestnictwo w wycieczkach przedmiotowych, krajoznawczych, biwakach, obozach, rajdach i innych formach wypoczynku.

 3. Powtarzania tej samej klasy w cyklu kształcenia. W uzasadnionych przypadkach
  Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na wielokrotne powtarzanie klasy.

 4.   

  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej tj.:

  • godzina lekcyjna powinna trwać 45 minut, po niej następuje przerwa nie krótsza
  • niż 5 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się łączenie dwóch jednostek lekcyjnych;
  • sale lekcyjne powinny być właściwie przygotowane tj.: czyste, prawidłowo oświetlone i przewietrzone;
  • dzienny i tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej określają odrębne przepisy. 
 5. przesunięcie terminów obowiązkowych sprawdzianów wiadomości – w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu,

 6. konsultacje z nauczycielem przedmiotu w celu uzupełnienia wiadomości,

 7. możliwość zdawania egzaminów klasyfikacyjnych – zgodnie z odrębnymi przepisami,

 8. możliwość uzupełnienia praktyki w porozumieniu z opiekunem praktyk, w terminach z nim uzgodnionych przez zakład pracy;

 9.   

  uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 

 10. w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;

 11. uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego w uzasadnionych okolicznościach
  z dwóch zajęć edukacyjnych;

 12. uczeń ma prawo zdawać egzamin maturalny na zasadach określonych
  w rozporządzeniu;

 13. uczeń technikum ma prawo zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe na zasadach określonych w rozporządzeniu.

 1. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej poprzez:

  1. zapoznanie uczniów z przepisami bhp, p.poż., ruchu drogowego oraz regulaminem pracowni klasowych;

  2. dyżury nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych;

  3. interweniowanie nauczyciela w razie przejawów przemocy fizycznej w stosunku
   do ucznia z czyjejkolwiek strony;

  4. eliminowanie aktów agresji wobec ucznia poprzez propagowanie postaw asertywnych, a w koniecznych przypadkach zastosowań kar regulaminowych
   – współpraca w tym zakresie z rodzicami, pracownikami poradni psychologiczno
   – pedagogicznej, a w razie konieczności – z organami ochrony porządku publicznego.

 2. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprze:

  1. możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przeprowadzonych w ramach kół zainteresowań i zajęć fakultatywnych;

  2. zdobywanie wiedzy w indywidualnym toku nauki na zasadach określonych
   w odrębnych przepisach;

  3. branie udziału w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, turniejach i zawodach sportowych, itp. – na wszystkich szczeblach;

  4. twórczość artystyczną w zespołach teatralnych, kabaretowych, tanecznych, muzycznych i innych, działających na terenie szkoły oraz poza nią.

 3. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego.

 4. Uczeń ma prawo do nagród i wyróżnień.

 5. Zgłosić zastrzeżenia, osobiście lub za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów), do Dyrektora Szkoły co do trybu ustalania przez nauczycieli rocznych ocen klasyfikacyjnych.

 6. Uzyskać pomoc szkoły w formie uzupełniających zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych, jeśli opuszczał je z przyczyn usprawiedliwionych.

 7. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonej możliwości uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza – na czas określony w tej opinii.