Spis treści

 

Nagrody i wyróżnienia

 

 • Uczeń może zostać wyróżniony lub nagrodzony za:

  1. osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach organizowanych
   na szczeblu szkolnym i wyższym tj. okręgowym i centralnym;

  2. uzyskanie najlepszych wyników w nauce;

  3. osiągnięcie najlepszych wyników na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i egzaminie maturalnym;

  4. aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska;

  5. czyny heroiczne.

 • Wyróżnienia i nagrody:

  1. pochwała wychowawcy klasy;

  2. wyróżnienie wychowawcy klasy;

  3. pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów na apelu szkolnym;

  4. list pochwalny dla rodziców (prawnych opiekunów) wyróżniającego się ucznia;

  5. promocja z wyróżnieniem za uzyskanie średniej ocen 4,75 lub wyższej
   i ocenę zachowania nie niższą niż bardzo dobra;

  6. nagroda książkowa, rzeczowa lub pieniężna ufundowania przez Radę Rodziców;

  7. dyplom uznania za aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska;

  8. umieszczenie fotografii wyróżnionych i nagrodzonych uczniów w gablocie
   „Z nich jesteśmy dumni”.

 • Wyróżnienia i nagrody wymienione w pkt 2 z wyłączeniem p.pkt 2.1. przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, wychowawców, nauczycieli lub Samorządu Uczniowskiego.

 • Dyrektor Szkoły może nie przyznać nagrody uczniowie, którego zachowanie budzi zastrzeżenia.