Spis treści

  

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

  • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
  • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
  • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu
  • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
  • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor

Tryb postępowania w kwestiach spornych nauczyciel - uczeń:

  • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
  • podjęcie mediacji ze stronami
  • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego
  • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu