Spis treści

 

Obowiązki ucznia:

 

 

 • Uczeń ma obowiązek:

  1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, regulaminach szkolnych
   oraz zarządzeń Dyrektora Szkoły i uchwał Rady Pedagogicznej;

  2. godnego reprezentowania szkoły przez właściwe zachowanie się oraz estetyczny wygląd;

  3. systematycznego, aktywnego i efektywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
   i wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych;

  4. przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego, okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, koleżankom
   i kolegom przez przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania;

  5. wykonywania sumiennie poleceń oraz wywiązywania się z deklaracji złożonych dyrekcji szkoły, nauczycielom, wychowawcy i innym pracownikom szkoły;

  6. niezwłocznego usprawiedliwiania, ale nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu
   do szkoły, każdej nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

  7. obecności na zapowiedzianych pracach klasowych i sprawdzianach;

  8. bezwzględnego przestrzegania regulaminów poszczególnych pracowni, biblioteki, sali gimnastycznej, szatni itd.;

  9. szanowania i właściwego użytkowania mienia szkolnego; w przypadku poczynienia szkód uczeń lub grupa uczniów ma obowiązek przywrócić pomieszczenie do stanu pierwotnego lub zwrócić koszty remontu, albo odkupić zniszczoną rzecz;

  10. zmiany obuwia;

  11. noszenia identyfikatora na terenie szkoły;

  12. ubierania się na zajęcia szkolne schludnie, skromnie, niewyzywająco
   i nieprowokująco.

 • Uczniowi zabrania się:

  1. posiadania, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i poza nią, szczególnie podczas imprez organizowanych
   przez szkołę;

  2. wnoszenia alkoholu na teren szkoły i na imprezy organizowane przez szkołę poza
   jej siedzibą, a także jego spożywania i rozprowadzania;

  3. palenia tytoniu na terenie szkoły i poza nią;

  4. posiadania broni wszelkich niebezpiecznych narzędzi;

  5. posiadania i używania na terenie szkoły substancji żrących, drażniących i materiałów wybuchowych;

  6. korzystania w czasie zajęć dydaktycznych z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, walkmanów, dyktafonów itp. urządzeń bez zgody prowadzącego zajęcia;

  7. stosowania przemocy i wszelkich form agresji wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

  8. używania wulgarnego języka i obraźliwych, obscenicznych gestów wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

  9. noszenia odzieży i ozdób (innych przedmiotów) propagujących przemoc i środki odurzające lub naruszających godność ludzką.