Spis treści

 

Kary ucznia

 

 • Uczeń może być ukarany:

  1. upomnieniem przez nauczyciela;

  2. upomnieniem wychowawcy klasy;

  3. naganą wychowawcy klasy;

  4. upomnieniem Dyrektora Szkoły;

  5. naganą Dyrektora Szkoły;

  6. naganą z ostrzeżeniem udzieloną na piśmie;

  7. przeniesieniem do innej szkoły;

  8. skreśleniem z listy uczniów.

 • Kary określone w pkt 1.4. – 1.8. wymierza Dyrektor Szkoły.

 • Decyzję o zastosowaniu kary skreślenia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły
  na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 • Wymiar zastosowanej kary jest uzależniony od stopnia naruszenia obowiązków określonych w § 39 i szkodliwości czynu.

 • Karze podlega niewłaściwe zachowanie ucznia w szkole i poza nią w czasie imprez organizowanych przez szkołę, w ciągu całego roku szkolnego łącznie z feriami letnimi i zimowymi.

  &

   
 • Wymierzone uczniowi kary łączą się z równoczesnym obniżeniem śródrocznej (semestralnej) lub rocznej oceny zachowania.

 • Jeżeli uczeń został ukarany:

  1. naganą wychowawcy – nie może mieć oceny zachowania wyższej niż poprawna,
   o ile nie upłynął termin zatarcia kary, o którym mowa w § 42 pkt 3;

  2. upomnieniem Dyrektora Szkoły – nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia, o ile nie upłynął termin zatarcia kary, o którym mowa w § 42 pkt 4;

  3. naganą Dyrektora szkoły i naganą z ostrzeżeniem – nie może mieć oceny wyższej
   niż naganna.